Publicerad den 28 juni 2018

Uppdaterad den 20 december 2018

Slututvärdering av Linnéstödet

2019 är det dags för en slututvärdering av Linnéstödet. Fick stödet önskad effekt? Vad har det inneburit för svensk forskning?

Slututvärderingen av Linnéstödet fokuserar på effekterna av stödet avseende i vilken grad det har stärkt Linnécentrens internationella ställning och lärosätenas kapacitet att utveckla och upprätthålla starka forskningsmiljöer. Vi utvärderar också Linnéstödets samhällspåverkan.

Hösten 2018 påbörjade vi vår insamling av data inför slututvärderingen 2019. En del av datainsamlingen gör vi i två omgångar – en för respektive utlysning. För utlysningen 2005 gäller programperioden 2006–2016, för utlysningen 2007 gäller programperioden 2008–2018.

Tidsplan för datainsamling under 2019

Aktivitet

Deadline för datainsamling

Programperiod

Publikationslistor

20 februari 2019

2006–2016 + 2008–2018

Enkät till forskare på Linnécenter

22 februari 2019

2006–2016

Enkät till externa rådgivare

22 februari 2019

2006–2016

Ekonomisk återrapportering, inklusive personal

30 april 2019

2006–2016

Fallstudie om samhällspåverkan

30 april 2019

2006–2016

Fallstudie om vetenskapligt genomslag

30 april 2019

2006–2016

Instruktioner och mallar för varje aktivitet skickas ut via mejl till kontaktpersonerna vid de lärosäten som fått Linnéstöd.

Linnéstödet – en strategisk satsning på starka forskningsmiljöer

Linnéstödet presenterades i regeringens forskningspolitiska proposition 2004 som en ny bidragsform som kunde sökas av universitet och högskolor. Stödet skulle skapa, stärka, vidmakthålla och upprätthålla internationellt ledande forskningsmiljöer, men också stärka lärosätenas förmåga att göra strategiska prioriteringar och profilera sin forskning.

På en övegripande nivå förväntades Linnéstödet ge strukturella effekter i forskningssystemet, exempelvis i form av kraftsamling och samverkan samt effekter på samhällets välfärd och tillväxt.

Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80)länk till annan webbplats.

För frågor om utvärderingen

linne2019@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vår forskningsfinansiering i siffror

  2. Externfinansieringens roll i svensk högskoleforskning

    En fallstudie av några forskningsorienterade institutioner Rapporten belyser den roll som den externa forskningsfinansieringen i allmänhet och Vetenskapsrådets forskningsstöd i synnerhet, spelar för forskningen. Rapporten omfattar en fallstudie av ...

  3. An outlook for the national roadmap for e-infrastructures for research

    Vetenskapsrådet har identifierat ett ökat behov av e-infrastrukturer för forskning. Samtidigt finns många aktörer som redan levererar olika tjänster på olika nivåer. Ytterligare en utmaning är den globala policyn om öppen vetenskap, som ställer störr...