Publicerad den 28 juni 2018

Uppdaterad den 27 juni 2019

Slututvärdering av Linnéstödet

2019–2020 genomför Vetenskapsrådet en slututvärdering av Linnéstödet. Fick stödet önskad effekt? Vad har det inneburit för svensk forskning?

Slututvärderingen av Linnéstödet fokuserar på effekterna av stödet avseende i vilken grad det har stärkt Linnécentrens internationella ställning och lärosätenas kapacitet att utveckla och upprätthålla starka forskningsmiljöer. Vi utvärderar också Linnéstödets samhällsrelevans.

Hösten 2018 påbörjade vi vår insamling av data inför slututvärderingen. En del av datainsamlingen gör vi i två omgångar – en för respektive utlysning. För utlysningen 2005 gäller programperioden 2006–2016, för utlysningen 2007 gäller programperioden 2008–2018.

Tidsplan för datainsamling hösten 2019

Aktivitet

Deadline för datainsamling

Programperiod

Enkät till forskare på Linnécenter

20 september 2019

2008–2018

Enkät till externa rådgivare

20 september 2019

2008–2018

Ekonomisk återrapportering, inklusive personal

10 september 2019

2008–2018

Fallstudie om samhällspåverkan

10 september 2019

2008–2018

Fallstudie om vetenskapligt genomslag

10 september 2019

2008–2018

Instruktioner och mallar för varje aktivitet skickas ut via mejl till kontaktpersonerna vid de lärosäten som fått Linnéstöd.


Vi använder en internationell panel i utvärderingen

Vetenskapsrådet har tillsatt en panel med internationella experter som ska genomföra utvärderingen. De ska göra en förutvärdering baserad på datainsamlingen, genomföra hearings med lärosäten och representanter för Linnécenter samt ta fram en rapport med slutsatser och rekommendationer. Rapporten ska vara klar i mitten av mars 2020.

Ledamöter i panelen

 • Jurgen Mlynek Humbolt, Universität Berlin, Germany (Ordförande, NT)
 • Marja Makarow, Biocenter Finland, Helsingfors, Finland (Ordförande, M)
 • Karl Ulrich Mayer, Max Planck Berlin, Germany (HS)
 • Sarah Harper, University of Oxford, UK (HS)
 • Jane Falkingham, University of Southampton, UK (HS)
 • Christine Maggs, University of Bournemouth, UK (N)
 • Hannu Koskinen, University of Helsinki, Finland (N)
 • Patrizia d'Ettore, Sorbonne Univeristy, Paris, France (N)
 • Bart de Moor, KU Leuven, Belgien (T)
 • Antonio Bicchi, University of Pisa, Italy (T)
 • Eleanor E.B., Campbell University of Edinburgh, UK (T)
 • Taina Pihlajaniemi, University of Oulu, Finland (M)
 • Richard G M Morris, University of Edinburgh, UK (M)
 • Adrian Harris, University of Oxford, UK (M)

Linnéstödet – en strategisk satsning på starka forskningsmiljöer

Linnéstödet presenterades i regeringens forskningspolitiska proposition 2004 som en ny bidragsform som kunde sökas av universitet och högskolor. Stödet skulle skapa, stärka, vidmakthålla och upprätthålla internationellt ledande forskningsmiljöer, men också stärka lärosätenas förmåga att göra strategiska prioriteringar och profilera sin forskning.

På en övegripande nivå förväntades Linnéstödet ge strukturella effekter i forskningssystemet, exempelvis i form av kraftsamling och samverkan samt effekter på samhällets välfärd och tillväxt.

Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80)länk till annan webbplats.

För frågor om utvärderingen

linne2019@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsbarometern 2019

  Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel: Forskningens finansie...

 2. Frukostseminarium: Forskningsbarometern 2019

  Välkommen till ett frukostseminarium där vi presenterar 2019 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.

 3. Så kan svensk forskning stärkas

  Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka sin position som ledande forskningsnation. I rapporten "Vägval för framtidens forskningssystem – Kunskap, kvalitet och integritet" ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.