Publicerad den 28 juni 2018

Uppdaterad den 16 november 2018

Slututvärdering av Linnéstödet

2019 är det dags för en slututvärdering av Linnéstödet. Fick stödet önskad effekt? Vad har det inneburit för svensk forskning?

Slututvärderingen av Linnéstödet kommer att fokusera på övergripande förändringar som stödet syftat till. Det gäller bland annat förändringar av systemet för forskningsfinansiering och av lärosätenas kapacitet att utveckla och upprätthålla starka forskningsmiljöer.

Vi börjar samla in data hösten 2018

I höst påbörjar vi vår insamling av data inför slututvärderingen 2019. En del av datainsamlingen gör vi i två omgångar – en för respektive utlysning.

Informationen nedan riktar sig till dig som är utsedd kontaktperson vid lärosäten som fått Linnéstöd. Informationen har även gått ut via mejl.

Respondentlistor – namn och e-post

Sammanställ respondentlistor med namn och e-post för ledning, styrning och forskning vid Linnécentret under programperioden för de olika utlysningarna. I instruktionen står hur du ska fylla i respondentlistan. Det finns även en mall med förslag på hur en sådan lista kan se ut.

Instruktion – respondentlistorWord (word, 18.5 kB)

Mall – respondentlistorExcel (excel, 12.7 kB)


Utlysningen 2005: Skicka listan till linne2019@vr.se senast 14 september 2018.

Utlysningen 2007: Skicka listan till linne2019@vr.se senast 20 augusti 2019.

Publikationslistor

Lista alla publikationer vid Linnécentret under programperioden. För utlysningen 2005 gäller publikationsår 2006–2016, för utlysningen 2007 gäller publikationsår 2008–2018.

Instruktion – publikationslistor Word (word, 68.4 kB)

Mall – publikationslistorExcel (excel, 15.4 kB)

Skicka listan till linne2019@vr.se senast 20 februari 2019. 

En strategisk satsning på starka forskningsmiljöer

Linnéstödets främsta syften har varit att skapa, stärka, vidmakthålla och upprätthålla internationellt ledande forskningsmiljöer, och att stärka lärosätenas förmåga att göra strategiska prioriteringar och profilera sin forskning. Satsningen har även förväntats ge strukturella effekter i forskningssystemet, till exempel i form av kraftsamling och samverkan och genom effekter på samhällets välfärd och tillväxt.

Linnéstödet presenterades som en ny bidragsform i regeringens forskningspolitiska proposition Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80).

Kopierat till urklipp

För frågor om utvärderingen

linne2019@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

För frågor om utvärderingen

linne2019@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Behov av fler mötesplatser för forskare och praktiker inom migration och integration

    Nu är den strategiska forskningsagendan för området migration och integration klar. Agendan ska styra inriktningen för det nationella forskningsprogrammet och visar bland annat på behov av fler mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyte mellan fo...

  2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

    Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar. På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar fö...

  3. Replik: Styrning och resursfördelning måste kopplas tydligare till kvalitet

    Istället för att ge exempel på forskning som stödjer en viss fördelning mellan basanslag och externa medel borde diskussionen handla om hur vi kan få en tydligare rollfördelning mellan lärosäten och externa finansiärer och hur vi tillsammans stärker ...