Slututvärdering av Linnéstödet

2019–2020 genomför Vetenskapsrådet en slututvärdering av Linnéstödet. Fick stödet önskad effekt? Vad har det inneburit för svensk forskning?

Slututvärderingen av Linnéstödet fokuserar på effekterna av stödet avseende i vilken grad det har stärkt Linnécentrens internationella ställning och lärosätenas kapacitet att utveckla och upprätthålla starka forskningsmiljöer. Vi utvärderar också Linnéstödets samhällsrelevans.

Hösten 2018 påbörjade vi vår insamling av data inför slututvärderingen. En del av datainsamlingen gör vi i två omgångar – en för respektive utlysning. För utlysningen 2005 gäller programperioden 2006–2016, för utlysningen 2007 gäller programperioden 2008–2018.

Tidsplan för datainsamling hösten 2019

Aktivitet

Deadline för datainsamling

Programperiod

Enkät till forskare på Linnécenter

20 september 2019

2008–2018

Enkät till externa rådgivare

20 september 2019

2008–2018

Ekonomisk återrapportering, inklusive personal

10 september 2019

2008–2018

Fallstudie om samhällspåverkan

10 september 2019

2008–2018

Fallstudie om vetenskapligt genomslag

10 september 2019

2008–2018

Instruktioner och mallar för varje aktivitet skickas ut via mejl till kontaktpersonerna vid de lärosäten som fått Linnéstöd.


Vi använder en internationell panel i utvärderingen

Vetenskapsrådet har tillsatt en panel med internationella experter som ska genomföra utvärderingen. De ska göra en förutvärdering baserad på datainsamlingen, genomföra hearings med lärosäten och representanter för Linnécenter samt ta fram en rapport med slutsatser och rekommendationer. Rapporten ska vara klar i mitten av mars 2020.

Ledamöter i panelen

 • Jurgen Mlynek Humbolt, Universität Berlin, Germany (Ordförande, NT)
 • Marja Makarow, Biocenter Finland, Helsingfors, Finland (Ordförande, M)
 • Karl Ulrich Mayer, Max Planck Berlin, Germany (HS)
 • Sarah Harper, University of Oxford, UK (HS)
 • Jane Falkingham, University of Southampton, UK (HS)
 • Christine Maggs, University of Bournemouth, UK (N)
 • Hannu Koskinen, University of Helsinki, Finland (N)
 • Patrizia d'Ettore, Sorbonne Univeristy, Paris, France (N)
 • Bart de Moor, KU Leuven, Belgien (T)
 • Antonio Bicchi, University of Pisa, Italy (T)
 • Eleanor E.B., Campbell University of Edinburgh, UK (T)
 • Taina Pihlajaniemi, University of Oulu, Finland (M)
 • Richard G M Morris, University of Edinburgh, UK (M)
 • Christof von Kalle, National Center for Tumor Diseases (NCT) Heidelberg and German Cancer Research Center, Germany (M)

Linnéstödet – en strategisk satsning på starka forskningsmiljöer

Linnéstödet presenterades i regeringens forskningspolitiska proposition 2004 som en ny bidragsform som kunde sökas av universitet och högskolor. Stödet skulle skapa, stärka, vidmakthålla och upprätthålla internationellt ledande forskningsmiljöer, men också stärka lärosätenas förmåga att göra strategiska prioriteringar och profilera sin forskning.

På en övegripande nivå förväntades Linnéstödet ge strukturella effekter i forskningssystemet, exempelvis i form av kraftsamling och samverkan samt effekter på samhällets välfärd och tillväxt.

Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80)länk till annan webbplats.

Publicerad den 28 juni 2018

Uppdaterad den 09 september 2019

Mer inom samma ämne

 1. Vårt inspel till forskningspropositionen

  Vilka frågor behöver regeringen hantera för att möta de stora samhällsutmaningarna och uppnå det övergripande forskningspolitiska målet? Här hittar du en sammanfattning av vårt inspel till den kommande forskningspropositionen. 

 2. Öka anslagen till fri forskning och forskningsinfrastruktur

  I vårt inspel till nästa forskningsproposition har vi identifierat de frågor som vi ser att regeringen behöver hantera för att möta de stora samhällsutmaningarna och uppnå det övergripande forskningspolitiska målet.

 3. Forskning för framtiden

  Vetenskapsrådet har identifierat ett antal kärnfrågor för forskningspolitiken som formuleras som rekommendationer till regeringen. För att möta de stora samhällsutmaningarna och nå det forskningspolitiska målet om att Sverige ska vara ett av...