Publicerad den 28 juni 2018

Uppdaterad den 20 december 2018

Slututvärdering av Linnéstödet

2019 är det dags för en slututvärdering av Linnéstödet. Fick stödet önskad effekt? Vad har det inneburit för svensk forskning?

Slututvärderingen av Linnéstödet fokuserar på effekterna av stödet avseende i vilken grad det har stärkt Linnécentrens internationella ställning och lärosätenas kapacitet att utveckla och upprätthålla starka forskningsmiljöer. Vi utvärderar också Linnéstödets samhällspåverkan.

Hösten 2018 påbörjade vi vår insamling av data inför slututvärderingen 2019. En del av datainsamlingen gör vi i två omgångar – en för respektive utlysning. För utlysningen 2005 gäller programperioden 2006–2016, för utlysningen 2007 gäller programperioden 2008–2018.

Tidsplan för datainsamling under 2019

Aktivitet

Deadline för datainsamling

Programperiod

Publikationslistor

20 februari 2019

2006–2016 + 2008–2018

Enkät till forskare på Linnécenter

22 februari 2019

2006–2016

Enkät till externa rådgivare

22 februari 2019

2006–2016

Ekonomisk återrapportering, inklusive personal

30 april 2019

2006–2016

Fallstudie om samhällspåverkan

30 april 2019

2006–2016

Fallstudie om vetenskapligt genomslag

30 april 2019

2006–2016

Instruktioner och mallar för varje aktivitet skickas ut via mejl till kontaktpersonerna vid de lärosäten som fått Linnéstöd.

Linnéstödet – en strategisk satsning på starka forskningsmiljöer

Linnéstödet presenterades i regeringens forskningspolitiska proposition 2004 som en ny bidragsform som kunde sökas av universitet och högskolor. Stödet skulle skapa, stärka, vidmakthålla och upprätthålla internationellt ledande forskningsmiljöer, men också stärka lärosätenas förmåga att göra strategiska prioriteringar och profilera sin forskning.

På en övegripande nivå förväntades Linnéstödet ge strukturella effekter i forskningssystemet, exempelvis i form av kraftsamling och samverkan samt effekter på samhällets välfärd och tillväxt.

Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80)länk till annan webbplats.

Kopierat till urklipp

För frågor om utvärderingen

linne2019@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

För frågor om utvärderingen

linne2019@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Behov av fler mötesplatser för forskare och praktiker inom migration och integration

    Nu är den strategiska forskningsagendan för området migration och integration klar. Agendan ska styra inriktningen för det nationella forskningsprogrammet och visar bland annat på behov av fler mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyte mellan fo...

  2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

    På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar...

  3. Replik: Styrning och resursfördelning måste kopplas tydligare till kvalitet

    Istället för att ge exempel på forskning som stödjer en viss fördelning mellan basanslag och externa medel borde diskussionen handla om hur vi kan få en tydligare rollfördelning mellan lärosäten och externa finansiärer och hur vi tillsammans stärker ...