Forskning inom utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskapliga kommitténs uppdrag är att fördela medel till forskning om lärande och kunskapsbildning och till forskning som svarar mot behov inom lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten. Därutöver utvärderar kommittén utbildningsvetenskaplig forskning och följer utvecklingen på utbildningsområdet. Till skillnad från ämnesråden är utbildningsvetenskapliga kommitténs verksamhet tidsbegränsad. Uppdraget omfattade från början tre år (2001–2003) men förlängdes i 2002 års budgetproposition med två år till att gälla till och med 2005.

Vetenskapsrådet stödjer svensk grundforskning. Forskningen är indelad i fyra övergripande ämnesområden. Ämnesråd finns för medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. För forskning om lärande finns den utbildningsvetenskapliga kommittén.

Mer inom samma ämne

  1. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...

  2. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  3. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning och till utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år, ledamöterna kan därefter väljas om för ytterligare tre år.