Forskning inom utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskapliga kommitténs uppdrag är att fördela medel till forskning om lärande och kunskapsbildning och till forskning som svarar mot behov inom lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten. Därutöver utvärderar kommittén utbildningsvetenskaplig forskning och följer utvecklingen på utbildningsområdet. Till skillnad från ämnesråden är utbildningsvetenskapliga kommitténs verksamhet tidsbegränsad. Uppdraget omfattade från början tre år (2001–2003) men förlängdes i 2002 års budgetproposition med två år till att gälla till och med 2005.

Vetenskapsrådet stödjer svensk grundforskning. Forskningen är indelad i fyra övergripande ämnesområden. Ämnesråd finns för medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. För forskning om lärande finns den utbildningsvetenskapliga kommittén.

Mer inom samma ämne

  1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  2. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.

  3. Resultatdialog 2022

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Örebro universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som ä...