Forskning inom utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskapliga kommitténs uppdrag är att fördela medel till forskning om lärande och kunskapsbildning och till forskning som svarar mot behov inom lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten. Därutöver utvärderar kommittén utbildningsvetenskaplig forskning och följer utvecklingen på utbildningsområdet. Till skillnad från ämnesråden är utbildningsvetenskapliga kommitténs verksamhet tidsbegränsad. Uppdraget omfattade från början tre år (2001–2003) men förlängdes i 2002 års budgetproposition med två år till att gälla till och med 2005.

Vetenskapsrådet stödjer svensk grundforskning. Forskningen är indelad i fyra övergripande ämnesområden. Ämnesråd finns för medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. För forskning om lärande finns den utbildningsvetenskapliga kommittén.

Mer inom samma ämne

  1. Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

    Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinf...

  2. Exempel på forskning vi finansierar

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2021.

  3. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...