Utbildningsvetenskap och utbildningsvetenskaplig forskning

Några europeiska nedslag

För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag.

Universitetslektor Owe Lindberg, Örebro universitet, ger här en översikt över det internationella forskningsområde som svarar mot det som i Sverige efter den senaste lärarutbildningsreformen kommit att benämnas utbildningsvetenskap. Författaren ger en bild av det europeiska utbildningsvetenskapliga fältet med ambitionen att lyfta fram centrala begrepp, karakteristika och problematiker i fältet.

Det förs också ett resonemang om möjligheter, problem och tänkbara konsekvenser av olika sätt att angripa frågan om organisation och finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser s...

  2. Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är ...

  3. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.