Möten? Forskning om specialpedagogik i ett internationellt perspektiv

För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag. I denna rapport kartlägger docent Claes Nilholm, Örebro universitet den internationella forskningen om specialpedagogik.

Rapporten utgår från vad forskarsamhället betraktar som viktig forskning genom att identifiera internationella forskningsarenor, främst via internationella tidskrifter inom området. Artiklarna i inflytelserika tidskrifter på arenorna analyseras med avseende på författares kön och land för institutionell tillhörighet, ämnesinnehåll samt de perspektiv på området som artiklarna uttrycker. Analysen av den internationella forskningen diskuteras i relation till svensk forskning om specialpedagogik. Olika framtida utvecklingsvägar för forskningen identifieras och diskuteras.

Mer inom samma ämne

  1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  2. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.

  3. Resultatdialog 2022

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Örebro universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som ä...