Möten? Forskning om specialpedagogik i ett internationellt perspektiv

För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag. I denna rapport kartlägger docent Claes Nilholm, Örebro universitet den internationella forskningen om specialpedagogik.

Rapporten utgår från vad forskarsamhället betraktar som viktig forskning genom att identifiera internationella forskningsarenor, främst via internationella tidskrifter inom området. Artiklarna i inflytelserika tidskrifter på arenorna analyseras med avseende på författares kön och land för institutionell tillhörighet, ämnesinnehåll samt de perspektiv på området som artiklarna uttrycker. Analysen av den internationella forskningen diskuteras i relation till svensk forskning om specialpedagogik. Olika framtida utvecklingsvägar för forskningen identifieras och diskuteras.

Mer inom samma ämne

  1. Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

    Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinf...

  2. Exempel på forskning vi finansierar

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2021.

  3. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...