Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning

Den kartläggning av svensk utbildningsvetenskaplig forskning 2005–2010, som tagits fram på uppdrag av UVK, bygger huvudsakligen på externfinansierad forskning så som den presenteras i finansiärernas databaser. Externfinansierad forskning ses här som en indikator på en stark forskningsmiljö eftersom medlen har erhållits i stor konkurrens.

Totalt ingår 345 bidrag om totalt 1,2 miljarder kronor i kartläggningen. Kartläggningen ger en bild av vid vilka universitet och högskolor som det finns stora forskningsmiljöer och vilken inriktning dessa miljöer har. Inventeringen visar att forskningen bedrivs inom ett stort antal discipliner och är koncentrerad till ett antal större miljöer.

Mer inom samma ämne

  1. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...

  2. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  3. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning och till utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år, ledamöterna kan därefter väljas om för ytterligare tre år.