Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning

Den kartläggning av svensk utbildningsvetenskaplig forskning 2005–2010, som tagits fram på uppdrag av UVK, bygger huvudsakligen på externfinansierad forskning så som den presenteras i finansiärernas databaser. Externfinansierad forskning ses här som en indikator på en stark forskningsmiljö eftersom medlen har erhållits i stor konkurrens.

Totalt ingår 345 bidrag om totalt 1,2 miljarder kronor i kartläggningen. Kartläggningen ger en bild av vid vilka universitet och högskolor som det finns stora forskningsmiljöer och vilken inriktning dessa miljöer har. Inventeringen visar att forskningen bedrivs inom ett stort antal discipliner och är koncentrerad till ett antal större miljöer.

Mer inom samma ämne

  1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  2. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.

  3. Resultatdialog 2022

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Örebro universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som ä...