Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner

Kompletterande inventering av forskningfinansierad av Vetenskapsrådet genom utbildningsvetenskapliga kommittén 2005–2011

På vad sätt bidrar psykologer, sociologer, pedagoger, statsvetare med flera till det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet? Rapporten har sammanställts i syfte att komplettera den kartläggning som inleddes med rapporten ”Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning”, 2011. Här analyseras forskningsområdet utbildning och lärande (avgränsat till projektbidrag finansierade av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté) med avseende på mångvetenskaplighet, disciplinär bredd och flerdisciplinära samarbeten under åren 2005–2010. Författarna har kartlagt huvudsökandes respektive medsökandes disputationsämnen samt ämnenas koppling till olika lärosäten.

Analysen utgår från den klassificering av forskningsämnen som Vetenskapsrådet använder, SCBs klassificering i forskningsämnen, och framför allt använt den version som var gällande fram till 2010: Nationell förteckning över forskningsämnen. Bakom kartläggningen och analysen står Mikael Börjesson, Donald Broady, Tobias Dalberg & Josefine Krigh, forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet.

Mer inom samma ämne

  1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  2. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.

  3. Resultatdialog 2022

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Örebro universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som ä...