Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner

Kompletterande inventering av forskningfinansierad av Vetenskapsrådet genom utbildningsvetenskapliga kommittén 2005–2011

På vad sätt bidrar psykologer, sociologer, pedagoger, statsvetare med flera till det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet? Rapporten har sammanställts i syfte att komplettera den kartläggning som inleddes med rapporten ”Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning”, 2011. Här analyseras forskningsområdet utbildning och lärande (avgränsat till projektbidrag finansierade av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté) med avseende på mångvetenskaplighet, disciplinär bredd och flerdisciplinära samarbeten under åren 2005–2010. Författarna har kartlagt huvudsökandes respektive medsökandes disputationsämnen samt ämnenas koppling till olika lärosäten.

Analysen utgår från den klassificering av forskningsämnen som Vetenskapsrådet använder, SCBs klassificering i forskningsämnen, och framför allt använt den version som var gällande fram till 2010: Nationell förteckning över forskningsämnen. Bakom kartläggningen och analysen står Mikael Börjesson, Donald Broady, Tobias Dalberg & Josefine Krigh, forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet.

Mer inom samma ämne

  1. Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

    Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinf...

  2. Exempel på forskning vi finansierar

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2021.

  3. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...