Survey of e-infrastructure needs for eight large infrastructures

Rapport till Vetenskapsrådet från SNIC

Väl fungerande e-infrastruktur såsom nätverk för digital kommunikation, storskaliga datorresurser för beräkning och lagring, samt användarstöd relaterat till dessa, är idag en viktig förutsättning för forskning inom många vetenskapliga fält; både för att stödja forskare och för andra forskningsinfrastrukturer. Behoven av stödjande e-infrastruktur är höga och förväntas öka ytterligare, både i termer av ”mer av samma sak” och nya tjänster. Detta beskrevs utförligt i en tidigare rapport från Vetenskapsrådet 2013, Science cases for e-infrastructure, där ett brett urval av science cases presenterades tillsammans med tänkbara vetenskapliga genombrott som är möjliga att uppnå om nödvändig e-infrastruktur finns tillgänglig.

Datagenererande infrastrukturers behov av stödjande e-infrastruktur är omfattande, vilket ställer nya krav på de tjänster som e-infrastrukturerna tillhandahåller. För att kartlägga detta bjöd Rådet för Forskningens Infrastrukturer (RFI) in SNIC för att kartlägga behoven hos den här specifika användargruppen. Den resulterande rapporten fokuserar på åtta stora infrastrukturer och uppskattar kostnaden för att möta deras behov av e-infrastruktur som stödjer driften. Rapporten kan användas som ett strategiskt underlag av RFI och andra intressenter.

Mer inom samma ämne

  1. Hearing – forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

    Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till en hearing där ett första utkast till forskningsöversikt över området presenteras och diskuteras. Hearingen är öppen för alla, men vänder sig främst till dig som är aktiv forskare inom hum...

  2. Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

    Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

  3. Forskningsöversikter 2023

    Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter inom sina respektive områden. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss. Därför ger vi möjligh...