Survey of e-infrastructure needs for eight large infrastructures

Rapport till Vetenskapsrådet från SNIC

Väl fungerande e-infrastruktur såsom nätverk för digital kommunikation, storskaliga datorresurser för beräkning och lagring, samt användarstöd relaterat till dessa, är idag en viktig förutsättning för forskning inom många vetenskapliga fält; både för att stödja forskare och för andra forskningsinfrastrukturer. Behoven av stödjande e-infrastruktur är höga och förväntas öka ytterligare, både i termer av ”mer av samma sak” och nya tjänster. Detta beskrevs utförligt i en tidigare rapport från Vetenskapsrådet 2013, Science cases for e-infrastructure, där ett brett urval av science cases presenterades tillsammans med tänkbara vetenskapliga genombrott som är möjliga att uppnå om nödvändig e-infrastruktur finns tillgänglig.

Datagenererande infrastrukturers behov av stödjande e-infrastruktur är omfattande, vilket ställer nya krav på de tjänster som e-infrastrukturerna tillhandahåller. För att kartlägga detta bjöd Rådet för Forskningens Infrastrukturer (RFI) in SNIC för att kartlägga behoven hos den här specifika användargruppen. Den resulterande rapporten fokuserar på åtta stora infrastrukturer och uppskattar kostnaden för att möta deras behov av e-infrastruktur som stödjer driften. Rapporten kan användas som ett strategiskt underlag av RFI och andra intressenter.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om...

  2. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

  3. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

    Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.