Årsbok KF 2015

Från konstnärlig högskola till universitet

Den här årsboken består av både svensk och engelsk version. Från konstnärlig högskola till universitet.

Detta är den tolfte utgåvan och belyser inledningsvis den akademisering som pågått under ett drygt decennium och fortfarande pågår inom den konstnärliga utbildningen och forskningen.

Den inledande artikeln är en uppdaterad ämnesöversikt utarbetad av kommittén för konstnärlig forskning. Ämnesöversikter har under 2014 utarbetats för alla ämnesområden inom Vetenskapsrådet som underlag för regeringens budgetproposition 2016.

Akademiseringen berörs också i de två följande artiklarna som är anföranden från de två huvudtalarna vid förra årets symposium om konstnärlig forskning. Symposiet hade samma titel som årets bok.

Två doktorsavhandlingar recenseras – en inom litterär gestaltning, den första i Sverige, och en inom fotografi. Båda är från Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

Vidare presenteras fyra konstnärliga projekt som fått stöd från Vetenskapsrådet. De handlar om skrivandet som metod, en undersökning av A4-arket, den forskande teatern och om arkitektonisk visualisering av ”affordance”. Därefter kommenteras projektrapporterna av kommittén för konstnärlig forskning.

I sitt slutord kommenterar ordföranden kommitténs verksamhet det senaste året och kommande utmaningar inom området.

Mer inom samma ämne

  1. Temadag om konstnärlig forskningsfinansiering

    Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning bjuder in övriga forskningsfinansiärer till dialog om forskningsfinansiering och stödformer inom området konstnärlig, praktikbaserad och tvärvetenskaplig forskning.

  2. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

Till toppen