Vetenskapsrådets inspel till den
nationella Life Science-strategin

Regeringen har inrättat ett life science-kontor som ska ta fram en nationell life science-strategi. Vetenskapsrådet menar att en nationell life science-strategi är central för att stärka Sveriges förmåga att möta utmaningar och ta tillvara på möjligheter inom området. För att uthålligt stärka Sveriges position inom life science krävs en strategi som tydliggör vikten av samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin och som bygger på en ömsesidig förståelse för de olika intressenternas mål och möjligheter.

Vetenskapsrådet vill därför understryka att en långsiktigt framgångsrik strategi för life science måste baseras på en stark grundforskning i samverkan med en väl utvecklad klinisk forskning förankrad i sjukvården samt med läkemedelsindustrin.

Vetenskapsrådet har identifierat följande fyra områden som särskilt viktiga för fortsatt utveckling av Life Science i Sverige:

 • Nationell samordning av infrastrukturer och olika satsningar inom Life Science.
 • Stärka internationell samverkan.
 • Stärka grundforskningen.
 • Prioritera forskning i den kliniska verksamheten.

Mer inom samma ämne

 1. Utredning av organisationen av kliniska kommittéer vid Vetenskapsrådet

  På uppdrag från regeringen har Vetenskapsrådet gjort en översyn av myndighetens två kommittéer inom klinisk forskning na och tagit fram rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas. I uppdraget ingick också att analysera hur verksamheten kan utveck...

 2. Vetenskapsrådets synpunkter på LIF:s åtgärdsförslag för att öka företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

  LIF (branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige) har tagit fram förslag på åtgärder som ska öka de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna i Sverige. Förslagen är ett inspel till arbetet med den nationella life sc...

 3. Vetenskapsrådets förslag på prioriteringar i en svensk life science-strategi

  Regeringen har inrättat ett life science-kontor som ska ta fram en nationell life science-strategi. Som utgångspunkt för diskussion och förankring i arbetet med strategin har kontoret tagit fram dokumentet ”Färdplan life science – vägen till en natio...