Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar

På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar inom migrations- och integrationsområdet.

Syftet med denna strategiska forskningsagenda är att utreda och analysera hur vi bör utforma det nationella forskningsprogrammet.

Frågorna som forskningsagendan tar upp är:

 • Vilka samhällsutmaningar och kunskapsbehov inom migration och integration finns idag och i framtiden?
 • Vilka andra satsningar och aktörer finns på området?
 • Hur bör stöd och aktiviteter utformas för att bäst uppfylla programmets syfte?

Vi kommer att uppdatera forskningsagendan löpande under programmets gång.

Här kan du ladda ner en kortversion av rapporten!

Mer inom samma ämne

 1. Migrationskontroll på entreprenad

  Utlokalisering av EU:s gränser till Afrika. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

 2. Transnationella liv i förtryckets skugga

  Unga i diasporan och kampen om demokratin. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

 3. Migrationsförberedande utbildning och formandet av cirkulär migration mellan Etiopien och Gulfstaterna

  En del av utvecklingen av cirkulär migration – förberedande migrationsutbildningar. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.