Vetenskapsrådets synpunkter
på LIF:s åtgärdsförslag för att öka företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

LIF (branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige) har tagit fram förslag på åtgärder som ska öka de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna i Sverige. Förslagen är ett inspel till arbetet med den nationella life science-strategin. I mars-april 2019 gav LIF en möjlighet för andra att tycka till om förslagen innan de lämnas till life science-kontoret.

Vetenskapsrådet har lämnat synpunkter på LIF:s förslag och instämmer till stora delar i LIF:s analys. Däremot anser Vetenskapsrådet att lösningarna måste ligga på ett mer övergripande plan där man tar hänsyn till alla delar av och alla aktörer inom svensk klinisk forskning. Flera av de åtgärder som LIF föreslår att Vetenskapsrådet ska få i uppdrag att hantera bör istället hanteras av regeringens life science-kontor.

Mer inom samma ämne

  1. Utredning av organisationen av kliniska kommittéer vid Vetenskapsrådet

    På uppdrag från regeringen har Vetenskapsrådet gjort en översyn av myndighetens två kommittéer inom klinisk forskning na och tagit fram rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas. I uppdraget ingick också att analysera hur verksamheten kan utveck...

  2. Vetenskapsrådets förslag på prioriteringar i en svensk life science-strategi

    Regeringen har inrättat ett life science-kontor som ska ta fram en nationell life science-strategi. Som utgångspunkt för diskussion och förankring i arbetet med strategin har kontoret tagit fram dokumentet ”Färdplan life science – vägen till en natio...

  3. Vetenskapsrådets inspel till den nationella Life Science-strategin

    Regeringen har inrättat ett life science-kontor som ska ta fram en nationell life science-strategi. Vetenskapsrådet menar att en nationell life science-strategi är central för att stärka Sveriges förmåga att möta utmaningar och ta tillvara på möjligh...