Komplement till forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

Den forskningsagenda som togs fram när Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram inom migration och integration startade 2017 har nu kompletterats med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsbehov och en uppföljning av de insatser som genomförts hittills.

Inriktningen framöver handlar fortfarande om att stärka forskningsfältet, att främja nationellt och internationellt samarbete och att stödja samordning, spridning och tillgängliggörande av forskning. Sammanställningen ligger till grund för hur kommande insatser utformas för att bäst uppfylla programmets mål och syfte.

Förutom att ge ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap underlag för diskussion och vägledning inför kommande insatser, riktar sig agendan även till regeringskansliet, myndigheter, forskningsfinansiärer samt forskare och praktiker inom området.

Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration från 2018

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  2. Forskarskolor inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilken ansökan som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom migration och integration 2022. Totalt beviljar vi nästan 7, 9 miljoner kronor för åren 2022–2025.

  3. Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

    En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskaps...