Komplement till forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

Den forskningsagenda som togs fram när Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram inom migration och integration startade 2017 har nu kompletterats med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsbehov och en uppföljning av de insatser som genomförts hittills.

Inriktningen framöver handlar fortfarande om att stärka forskningsfältet, att främja nationellt och internationellt samarbete och att stödja samordning, spridning och tillgängliggörande av forskning. Sammanställningen ligger till grund för hur kommande insatser utformas för att bäst uppfylla programmets mål och syfte.

Förutom att ge ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap underlag för diskussion och vägledning inför kommande insatser, riktar sig agendan även till regeringskansliet, myndigheter, forskningsfinansiärer samt forskare och praktiker inom området.

Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration från 2018

Mer inom samma ämne

  1. Migration and super-diversity: Theory, Method and Practice

    Välkommen till en konferens om migrationsforskning med fokus på frågor kring den så kallade super-diversitetens utmaningar och möjligheter för forskare, beslutsfattare och praktiker, liksom för samhällen i stort. Konferensen hålls på engelska.

  2. Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?

    Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot? I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är några ...

  3. 'Rethinking Integration': en komparativ studie om det civila samhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.