En plattform för internationalisering
2021 – vidareutveckling av internationaliseringsutredningens förslag

Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova fick i mars 2021 i uppdrag att tillsammans vidareutveckla Internationaliseringsutredningens förslag om att inrätta en plattform för internationalisering.

Förslaget utgick från att förutsättningarna för universitet och högskolors internationalisering påverkas av de tre myndigheternas verksamheter. Därför är det viktigt att myndigheterna tillsammans verkar för goda förhållanden för internationalisering av utbildning, forskning och innovation.

Enligt det nu gemensamma förslaget ska samarbetet organiseras i en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan delta. I styrgruppen ska Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova ingå, tillsammans med en forskningsfinansiär samt representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer, SFS. UHR ska samordna sekretariatet och vara värdmyndighet för plattformen, medan styrgruppens ordförandeskap ska rotera mellan myndigheterna, med start hos UHR.

Mer inom samma ämne

  1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  2. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

    Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

  3. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

    Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna.