En plattform för internationalisering
2021 – vidareutveckling av internationaliseringsutredningens förslag

Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova fick i mars 2021 i uppdrag att tillsammans vidareutveckla Internationaliseringsutredningens förslag om att inrätta en plattform för internationalisering.

Förslaget utgick från att förutsättningarna för universitet och högskolors internationalisering påverkas av de tre myndigheternas verksamheter. Därför är det viktigt att myndigheterna tillsammans verkar för goda förhållanden för internationalisering av utbildning, forskning och innovation.

Enligt det nu gemensamma förslaget ska samarbetet organiseras i en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan delta. I styrgruppen ska Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova ingå, tillsammans med en forskningsfinansiär samt representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer, SFS. UHR ska samordna sekretariatet och vara värdmyndighet för plattformen, medan styrgruppens ordförandeskap ska rotera mellan myndigheterna, med start hos UHR.

Mer inom samma ämne

  1. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  2. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

  3. COST Joint-Nordic Information Day

    Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.