Forskningsbarometern 2021

Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel:

 • Forskningens finansiering
 • Forskningens personal
 • Vetenskaplig publicering

Vetenskapsrådet ger ut Forskningsbarometern vartannat år. Detta är den fjärde i ordningen.

Korrigeringar i Forskningsbarometern

Figur 34 och 38 har i en tidigare version av rapporten redovisats för åren 2009 och 2019. Dessa två figurer har bytts ut till att istället redovisa åren 2007–2009 och 2017–2019. Den uppdaterade versionen av Forskningsbarometern publicerades 28 oktober 2021.

Version 3

22 november 2021 publicerades en ny version med följande korrigeringar:

Figur 16: Årtalen i figurtexten är justerade till 2012, 2015 och 2017 (ändrat från 2012, 2013, 2015 och 2019)

Figur 22 och 23: Årtalet i figurtexterna är korrigerat till 2020 (ändrat från 2019)

Figur 24: I diagrammet hade staplar för ”undervisning grundutbildning” och ”undervisning forskarutbildning” bytt plats, detta är korrigerat och den mindre andelen berör undervisning forskarutbildning.

Mer inom samma ämne

 1. Resultatdialog 2021

  Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...

 2. Digitaliseringens samhällskonsekvenser

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Programmet ska bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar och påverkas av sociala och kulturella relationer, arbetsliv, utbi...

 3. Forskning om virus och pandemier

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Forskningsprogrammet är en del i regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att motverka och minska virusutbrott och pandemier.