Evaluating Centres of Excellence - A Nordic perspective

För att ta reda på hur excellensprogram bäst utvärderas har Vetenskapsrådet jämfört hur sådana utvärderingar genomförs i olika nordiska länder. Jämförelsen visar att tillvägagångsättet varierar mellan länderna. Framförallt visar den att halvtidsutvärdering är av störst betydelse för denna typ av forskningsfinansiering som i internationella sammanhang brukar kallas stöd till Centers of Excellence (CoE).

Med långsiktiga satsningar där finansiärerna gör återkommande utlysningar av forskningsbidrag inom samma excellensprogram ökar möjligheterna att få till stånd effektiva uppföljnings- och utvärderingsramverk. Sådan långsiktighet ger tydliga incitament för lärosäten att skapa strukturer för investeringar i excellenscenter. Långsiktigheten ger även incitament till uppföljningssystem som levererar data från centren till forskningsfinansiärerna på årlig basis.

Mer inom samma ämne

  1. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

    Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.

  2. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

  3. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...