Evaluating Centres of Excellence - A Nordic perspective

För att ta reda på hur excellensprogram bäst utvärderas har Vetenskapsrådet jämfört hur sådana utvärderingar genomförs i olika nordiska länder. Jämförelsen visar att tillvägagångsättet varierar mellan länderna. Framförallt visar den att halvtidsutvärdering är av störst betydelse för denna typ av forskningsfinansiering som i internationella sammanhang brukar kallas stöd till Centers of Excellence (CoE).

Med långsiktiga satsningar där finansiärerna gör återkommande utlysningar av forskningsbidrag inom samma excellensprogram ökar möjligheterna att få till stånd effektiva uppföljnings- och utvärderingsramverk. Sådan långsiktighet ger tydliga incitament för lärosäten att skapa strukturer för investeringar i excellenscenter. Långsiktigheten ger även incitament till uppföljningssystem som levererar data från centren till forskningsfinansiärerna på årlig basis.

Mer inom samma ämne

  1. Ny modell att utvärdera forskning visar att statsvetenskap håller hög kvalitet

    Går det att säga något om vilken kvalitet svensk forskning håller i ett internationellt perspektiv? För att besvara den frågan har Vetenskapsrådet tagit fram en ny typ av modell för att utvärdera forskning och testat den på ämnet statsvetenskap. Utvä...

  2. Quality and impact of research in political science in Sweden

    A pilot evaluation Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av ämnet statsvetenskap med hjälp av en ny modell för nationella utvärderingar av forskningsämnen och tematiska forskningsområden. Syftet med den nya modellen är att kartlägga kvalitet och ...

  3. Ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning

    Idag presenterar Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova på uppdrag av regeringen ett gemensamt förslag på en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av nya medel inom basanslaget. Modellen bygger på att lärosätena själva definierar profil...