Evaluating Centres of Excellence - A Nordic perspective

För att ta reda på hur excellensprogram bäst utvärderas har Vetenskapsrådet jämfört hur sådana utvärderingar genomförs i olika nordiska länder. Jämförelsen visar att tillvägagångsättet varierar mellan länderna. Framförallt visar den att halvtidsutvärdering är av störst betydelse för denna typ av forskningsfinansiering som i internationella sammanhang brukar kallas stöd till Centers of Excellence (CoE).

Med långsiktiga satsningar där finansiärerna gör återkommande utlysningar av forskningsbidrag inom samma excellensprogram ökar möjligheterna att få till stånd effektiva uppföljnings- och utvärderingsramverk. Sådan långsiktighet ger tydliga incitament för lärosäten att skapa strukturer för investeringar i excellenscenter. Långsiktigheten ger även incitament till uppföljningssystem som levererar data från centren till forskningsfinansiärerna på årlig basis.

Mer inom samma ämne

  1. Vidareutvecklat förslag för kvalitetsbaserad resursfördelning

    Idag presenterar Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en vidareutveckling av det gemensamma förslaget på en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning som myndigheterna presenterade 2021. Förslaget är resultatet av ett gemensamt regeringsuppd...

  2. Kvalitetsbaserad resursfördelning – vidareutvecklat förslag till ny modell

    Detta är ett vidareutvecklat förslag till ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av de ökade medel som regeringen har aviserat och som ska fördelas via universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Den ...

  3. Ny modell att utvärdera forskning visar att statsvetenskap håller hög kvalitet

    Går det att säga något om vilken kvalitet svensk forskning håller i ett internationellt perspektiv? För att besvara den frågan har Vetenskapsrådet tagit fram en ny typ av modell för att utvärdera forskning och testat den på ämnet statsvetenskap. Utvä...