Finansiering av forskning om långvariga symptom till följd av genomgången covid-19-sjukdom – redovisning av uppdrag

I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom till följd av covid-19. Efter dialog med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), patientföreträdare samt nationella programområden för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården utlystes projektbidrag till forskning om postcovid.

Utlysningen fokuserade på klinisk och translationell forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och svarar mot hälso- och sjukvårdens kunskapsbehov om postcovid. Denna promemoria är en slutredovisning av uppdraget.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt medicin och hälsa

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för medicin och hälsa. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 12 oktober.

  2. Forskningsöversikt klinisk behandlingsforskning

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för klinisk behandlingsforskning. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 12 oktober.

  3. ”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

    Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.