Finansiering av forskning om långvariga symptom till följd av genomgången covid-19-sjukdom – redovisning av uppdrag

I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom till följd av covid-19. Efter dialog med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), patientföreträdare samt nationella programområden för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården utlystes projektbidrag till forskning om postcovid.

Utlysningen fokuserade på klinisk och translationell forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och svarar mot hälso- och sjukvårdens kunskapsbehov om postcovid. Denna promemoria är en slutredovisning av uppdraget.

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

    Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.

  2. Nationell konferens om kliniska studier 2023

    Välkommen till den femte upplagan av den nationella konferensen om kliniska studier – mötesplatsen för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård!

  3. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.