Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget.

Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivning i form av kunskapshöjande och koordinerande stöd samt ansvar för löpande kartläggningar av oklarheter och hinder för nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Utformningen av stöden har gjorts med utgångspunkt i insamlade användarbehov och de begränsningar som gäller för rådgivning på nationell nivå inom ett område som präglas av stark decentralisering.

Rådgivningsverksamheten kommer att implementeras och utvecklas tillsammans med de närliggande och delvis överlappande uppdrag och verksamheter som Vetenskapsrådet har idag.

Mer inom samma ämne

  1. Kvalitetsregister för forskning 2023

    Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård. Den anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsociete...

  2. Forskningsöversikt 2023: Klinisk behandlingsforskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom klinisk behandlingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om in...

  3. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

    Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.