Resultat av behovsinventering 2021–2022

Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

På Vetenskapsrådet prioriterar vi forskningsinfrastruktur genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg är en inventering med syfte att identifiera områden med tydliga behov av ny eller utvecklad forskningsinfrastruktur.

Resultatet av behovsinventeringen används både som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur och i Vetenskapsrådets strategiska arbete med forskningsinfrastruktur. Vid den inventering som vi genomförde under 2021–2022 kom det in drygt 40 beskrivningar av nya behov av forskningsinfrastruktur från lärosäten, myndigheter med forskningsansvar, finansiärer och forskargrupperingar.

Alla förslag bedömde vi efter kriterier som vetenskaplig relevans, nationellt intresse och strategiska överväganden. De tematiska områden som bedömdes vara av högt vetenskapligt och strategiskt värde beskriver vi i denna rapport.

Rapporten är en fristående bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen som publiceras under hösten 2022.

Mer inom samma ämne

  1. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  2. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...

  3. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett sex nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2023–2025. Björn O. Nilsson fortsätter som ordförande.