Resultat av behovsinventering 2021–2022

Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

På Vetenskapsrådet prioriterar vi forskningsinfrastruktur genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg är en inventering med syfte att identifiera områden med tydliga behov av ny eller utvecklad forskningsinfrastruktur.

Resultatet av behovsinventeringen används både som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur och i Vetenskapsrådets strategiska arbete med forskningsinfrastruktur. Vid den inventering som vi genomförde under 2021–2022 kom det in drygt 40 beskrivningar av nya behov av forskningsinfrastruktur från lärosäten, myndigheter med forskningsansvar, finansiärer och forskargrupperingar.

Alla förslag bedömde vi efter kriterier som vetenskaplig relevans, nationellt intresse och strategiska överväganden. De tematiska områden som bedömdes vara av högt vetenskapligt och strategiskt värde beskriver vi i denna rapport.

Rapporten är en fristående bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen som publiceras under hösten 2022.

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.