Resultat av behovsinventering 2021–2022

Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

På Vetenskapsrådet prioriterar vi forskningsinfrastruktur genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg är en inventering med syfte att identifiera områden med tydliga behov av ny eller utvecklad forskningsinfrastruktur.

Resultatet av behovsinventeringen används både som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur och i Vetenskapsrådets strategiska arbete med forskningsinfrastruktur. Vid den inventering som vi genomförde under 2021–2022 kom det in drygt 40 beskrivningar av nya behov av forskningsinfrastruktur från lärosäten, myndigheter med forskningsansvar, finansiärer och forskargrupperingar.

Alla förslag bedömde vi efter kriterier som vetenskaplig relevans, nationellt intresse och strategiska överväganden. De tematiska områden som bedömdes vara av högt vetenskapligt och strategiskt värde beskriver vi i denna rapport.

Rapporten är en fristående bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen som publiceras under hösten 2022.

Mer inom samma ämne

  1. Bidra in kind till ESS

    Nu kan neutronforskare i Sverige äntligen bidra in kind till ESS. Det innebär både nya möjligheter att bygga upp svensk kompetens inom instrumentering och möjligheter att utveckla nya samarbeten.

  2. Framtida behov av XFEL

    Välkomna till en diskussion kring hur behoven av XFEL, den europeiska röntgenfrielektronlasern i Hamburg, ser ut. Bakgrunden är att det idag pågår en diskussion om hur anläggningen ska utvecklas på längre sikt.

  3. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

    Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.