Halvtidsutvärdering av det Nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

Regeringen har gett Formas, Forte och Vetenskapsrådet i uppdrag att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget stegvis utökats till totalt 13 program, alla med olika inriktningar. De nationella forskningsprogrammen är breda, tioåriga satsningar.

Nu har en halvtidsutvärdering genomförts av de sju forskningsprogram som startade 2017. Den här rapporten berör forskningsprogrammet inom migration och integration. Utvärderingarna är genomförda av Faugert & Co Utvärdering AB.

Läs en övergripande utvärdering av samtliga sju forskningsprogram på Formas webbplats Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

    En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskaps...

  2. Kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden

    Vad säger forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser? Och vilken roll har kommunerna för att underlätta gruppens etablering på arbetsmarknaden? Välkommen till det fjärde seminariet i Delmis och Vetenskapsrådets gemensamma seminarieserie ...

  3. Kommunala insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga

    Rapporten visar på kommunernas centrala roll när de gäller flyktingars försörjningsmöjligheter och kontakter med myndigheter i samband med inträdet på arbetsmarknaden. Rapporten visar också att de insatser som kommunerna erbjuder varierar kraftigt me...