Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet

Företagen spelar en viktig roll i det svenska forskningssystemet, bland annat som finansiärer och utförare av forskning och utveckling. Denna rapport visar hur näringslivet investerar i forskning och utveckling och undersöker även samspelet mellan näringslivet och universitet och högskolor.

Rapporten baseras på offentlig statistik, publiceringar av vetenskapliga artiklar, externa bidrag till företag från forskningsfinansiärer och intervjuer.

Analysen visar att företagens investeringar i grundforskning ökar kraftigt och att grundforskningen tillsammans med den tillämpade forskningen utgör en allt större andel av företagens FoU-investeringar. Det visar sig också att det är några få branscher inom tillverkningsindustrin – till exempel läkemedel, telekom och transportindustrin – samt ett fåtal branscher i den tjänsteproducerande industrin som har stora investeringar i FoU. I dessa branscher finns också en stor andel av de statligt finansierade projekt som involverar näringslivet, liksom en stor andel av företagens vetenskapliga publicering.

Rapporten ger en ökad förståelse av företagens betydelse som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet och är en del av Vetenskapsrådets uppdrag att genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forskningspolitiska frågor.

Mer inom samma ämne

  1. Nationellt forskningsprogram om segregation lanserar strategisk forskningsagenda och ny utlysning

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt.

  2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation

    Forskning för att stärka människors livschanser Målet med Vetenskapsrådets tioåriga nationella forskningsprogram om segregation är att bidra med kunskap som kan minska segregationen samt skapa jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser...

  3. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

    Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott. Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga akt...