Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet

Företagen spelar en viktig roll i det svenska forskningssystemet, bland annat som finansiärer och utförare av forskning och utveckling. Denna rapport visar hur näringslivet investerar i forskning och utveckling och undersöker även samspelet mellan näringslivet och universitet och högskolor.

Rapporten baseras på offentlig statistik, publiceringar av vetenskapliga artiklar, externa bidrag till företag från forskningsfinansiärer och intervjuer.

Analysen visar att företagens investeringar i grundforskning ökar kraftigt och att grundforskningen tillsammans med den tillämpade forskningen utgör en allt större andel av företagens FoU-investeringar. Det visar sig också att det är några få branscher inom tillverkningsindustrin – till exempel läkemedel, telekom och transportindustrin – samt ett fåtal branscher i den tjänsteproducerande industrin som har stora investeringar i FoU. I dessa branscher finns också en stor andel av de statligt finansierade projekt som involverar näringslivet, liksom en stor andel av företagens vetenskapliga publicering.

Rapporten ger en ökad förståelse av företagens betydelse som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet och är en del av Vetenskapsrådets uppdrag att genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forskningspolitiska frågor.

Mer inom samma ämne

  1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

  2. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

  3. Debatt: Banbrytande forskning kräver långsiktig finansiering

    Bättre villkor för forskarna, långsiktig finansiering, mer internationellt samarbete och satsningar på excellens. Detta är grundpelare som måste vara på plats om Sverige ska fortsätta vara en stark forskningsnation, skriver generaldirektör Katarina B...

Till toppen