Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott.

Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter för programmet:

 • Skapa mötesplatser för forskare och praktiker om kunskapsbehov inom brottslighet.
 • Initiera forskning och stödja forskningsfältets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörandet och spridningen av forskningen för en kunskapsbaserad praktik.

I agendan ingår även en forskningsöversikt inom kriminologi, en beskrivning av forskningsfinansiärer och aktörer verksamma inom fältet samt en kartläggning över projekt med relevans för brottslighet som finansierats under perioden 2015–2022.

Forskningsagendan har tagits fram av Vetenskapsrådet i samråd med berörda aktörer.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Mer inom samma ämne

 1. Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor

  Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horisont Eu...

 2. Research review 2023: Natural and engineering sciences

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom naturvetenskap och teknikvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer...

 3. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

  Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.