Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott.

Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter för programmet:

 • Skapa mötesplatser för forskare och praktiker om kunskapsbehov inom brottslighet.
 • Initiera forskning och stödja forskningsfältets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörandet och spridningen av forskningen för en kunskapsbaserad praktik.

I agendan ingår även en forskningsöversikt inom kriminologi, en beskrivning av forskningsfinansiärer och aktörer verksamma inom fältet samt en kartläggning över projekt med relevans för brottslighet som finansierats under perioden 2015–2022.

Forskningsagendan har tagits fram av Vetenskapsrådet i samråd med berörda aktörer.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

 2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

  EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

 3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...