Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott.

Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter för programmet:

 • Skapa mötesplatser för forskare och praktiker om kunskapsbehov inom brottslighet.
 • Initiera forskning och stödja forskningsfältets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörandet och spridningen av forskningen för en kunskapsbaserad praktik.

I agendan ingår även en forskningsöversikt inom kriminologi, en beskrivning av forskningsfinansiärer och aktörer verksamma inom fältet samt en kartläggning över projekt med relevans för brottslighet som finansierats under perioden 2015–2022.

Forskningsagendan har tagits fram av Vetenskapsrådet i samråd med berörda aktörer.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Mer inom samma ämne

 1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

  Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

 2. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

 3. Debatt: Banbrytande forskning kräver långsiktig finansiering

  Bättre villkor för forskarna, långsiktig finansiering, mer internationellt samarbete och satsningar på excellens. Detta är grundpelare som måste vara på plats om Sverige ska fortsätta vara en stark forskningsnation, skriver generaldirektör Katarina B...

Till toppen