Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser

Målet med forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser är att långsiktigt stärka forskningen om digitaliseringens konsekvenser för samhället utifrån olika perspektiv, så som konkurrens, konsumentskydd och kompetens, delaktighet, trygghet och jämställdhet.

Den strategiska forskningsagendan är vägledande i arbetet framåt och pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter för programmet:

 • Initiera forskning om digitaliseringens samhällskonsekvenser.
 • Stärka forskningsområdets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörande och spridning av forskning och kunskap om digitaliseringens samhällskonsekvenser.

I agendan ingår även en forskningsöversikt, en kartläggning av hur forskningsfinansieringen inom området ser ut samt en beskrivning av kunskapsluckor som programmets kunskapskommitté har identifierat.

Forskningsagendan har tagits fram av Vetenskapsrådet som inhämtat synpunkter från berörda aktörer.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser

Mer inom samma ämne

 1. Så kan svensk forskning stärkas

  Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.

 2. Fyra prioriterade områden för att stärka svensk forskning

  I en ny rapport presenterar Vetenskapsrådet förslag på åtgärder för att stärka Sverige som forskningsnation. Centralt är att kvalitetsperspektivet behöver genomsyra alla delar av forskningssystemet.

 3. Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället

  Vetenskapsrådet presenterar i denna rapport vår syn på vilka åtgärder som behövs i det svenska forskningssystemet för att stärka Sverige som forskningsnation. Vi har identifierat fyra områden som behöver prioriteras för att svensk forskning ska bli ...