Referenser och citeringar i utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, 2001–2021

Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en omfattande kartläggning och analys av referenser och citeringar för utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, i syfte att visa den svenska utbildningsvetenskapliga forskningens internationella förankring.

Rapporten visar dels hur svensk utbildningsvetenskap blickar ut i världen via sina referenser, dels i vilka delar av världen som forskningen citeras.

Rapporten är den första av sitt slag och utgör ett viktigt underlag till den utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att stärka svensk forskning inom området.

Mer inom samma ämne

  1. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...

  2. Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

    En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med fors...

  3. Nationellt samråd om utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett nationellt samråd om utvecklingen av utbildningsvetenskaplig forskning. Samrådet sker mot bakgrund av den nyligen publicerade Forskningsöversikten för utbildningsvetenskap 2023.