Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet

2023 års utvärderingsrapport

Rapporten redovisar resultatet av andra omgångens utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Vetenskapsrådet har genomfört utvärderingen på uppdrag av regeringen.

Uvärderingen visar att svensk klinisk forskning håller hög kvalitet och att det har skett en positiv utveckling sedan förra utvärderingen. Samtidigt kan vi konstatera att det finns fortsatt utrymme för kvalitetshöjande åtgärder i samtliga utvärderade ALF-regioner.

I enlighet med regeringsuppdraget omfattar utvärderingen följande tre huvudområden:

 1. Den vetenskapliga produktionens kvalitet
 2. Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
 3. Forskningens förutsättningar

Klinisk forskning definieras i utvärderingen, i enlighet med ALF-avtalet, som ”sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa”.

Utvärderingen har genomförts av tre oberoende internationella expertpaneler som har gjort en sammanvägd bedömning av underlagen. Panelernas bedömningar och rapporter ligger till grund för Vetenskapsrådets beslut om den kliniska forskningens kvalitet i respektive ALF-region.

Rapporten består av en sammanfattande rapportdel på svenska, inklusive Vetenskapsrådets beslut, och en bilaga, skriven på engelska, med de fullständiga panelrapporterna.

Mer inom samma ämne

 1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

  Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

 2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

  Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

 3. Hur ser förutsättningarna ut att forska kliniskt i Sverige?

  Den kliniska forskningen är nödvändig för att utveckla och förbättra vården i Sverige. Nu har Vetenskapsrådet tagit reda på vad forskare och forskarstudenter själva anser om sina förutsättningar att kunna ägna sig åt klinisk forskning.