Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med forskningsfinansiering.

Som en del av jämställdhetsarbetet har Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté genomfört en fördjupad studie av könsskillnader i beredningen av forskningsansökningar. Studien består av tre delar: En forskningsöversikt, en kvantitativ och kvalitativ rapport om statistik kring ansökningar och skriftliga bedömningar från de senaste åtta åren, samt en rapport om jämställdhetsobservationer utförda under kommitténs beredningsprocess 2022.

Resultatet visar bland annat att det är fler kvinnliga forskare som söker forskningsmedel än män samtliga år. Den visar också att beviljandegraden för kvinnor ofta är densamma eller lägre än för män. Studien utgör ett viktigt bidrag till utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att skapa en beredningsprocess av högsta kvalitet.

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.