Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med forskningsfinansiering.

Som en del av jämställdhetsarbetet har Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté genomfört en fördjupad studie av könsskillnader i beredningen av forskningsansökningar. Studien består av tre delar: En forskningsöversikt, en kvantitativ och kvalitativ rapport om statistik kring ansökningar och skriftliga bedömningar från de senaste åtta åren, samt en rapport om jämställdhetsobservationer utförda under kommitténs beredningsprocess 2022.

Resultatet visar bland annat att det är fler kvinnliga forskare som söker forskningsmedel än män samtliga år. Den visar också att beviljandegraden för kvinnor ofta är densamma eller lägre än för män. Studien utgör ett viktigt bidrag till utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att skapa en beredningsprocess av högsta kvalitet.

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.

  2. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...

  3. Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar

    Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.