Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället

Vetenskapsrådet presenterar i denna rapport vår syn på vilka åtgärder som behövs i det svenska forskningssystemet för att stärka Sverige som forskningsnation.

Vi har identifierat fyra områden som behöver prioriteras för att svensk forskning ska bli ännu mer nydanande, konkurrenskraftig och användbar:

 • Långsiktig finansieringen av forskarinitierad forskning och starka forskningsmiljöer
 • Forskningens frihet, förtroendet för forskning och god forskningskultur
 • Långsiktighet i prioritering och finansiering av forskningsinfrastruktur
 • Goda förutsättningar för de främsta forskarna att bedriva forskning av högsta kvalitet

Rapporten är ett underlag för vårt långsiktiga arbete och för våra rekommendationer till regeringen i forskningspolitiska frågor. Den är även ett underlag till vårt inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Mer inom samma ämne

 1. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

  Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

 2. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

  Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...

 3. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

  Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.