remissvar

27 februari 2017

Utbildningsdepartementet

Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Datum

27 februari 2017

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-7193

Mer inom samma ämne

  1. Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

  2. Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

  3. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.