Bibliometri – ett mått på forskningens kvalitet

Vetenskapsrådet analyserar statistik om de vetenskapliga publikationer som forskare producerar. Som en del i detta beräknar vi i vilken grad forskarnas resultat citeras, det vill säga hur mycket andra forskare använder dem. Vår analys blir underlag till regeringens fördelning av statliga medel till forskning.

Bibliometri och forskningskvalitet

Vi följer forskningens resultat genom att ta fram och analysera statistik om de vetenskapliga publikationer som forskare i Sverige producerar. Detta sätt att mäta forskningens resultat och vetenskapens tillväxt kallas bibliometri. Begreppet innebär en kvantitativ analys av publikationer, det ”bibliotek” av vetenskapliga publikationer som forskningen gett upphov till.

Bibliometri spelar en viktig roll i diskussionen om forskningskvalitet, både nationellt och internationellt. Exakt hur forskningens kvalitet bör mätas och följas upp råder det olika åsikter om. Olika system har vuxit fram i olika länder. Vetenskapsrådets ståndpunkt är att bibliometri ska ses som ett komplement till den kvalitetsbedömning som sakkunnigbedömning – så kallad peer review – innebär.

Vår publikationsdatabas

Vi baserar våra bibliometriska analyser på en databas med innehåll som motsvarar den internationella publikationsdatabasen Web of Science. Inom medicin och naturvetenskap har databasen generellt bra täckning, medan forskning inom humaniora och delar av samhällsvetenskapen inte är lika väl representerad.

Vi arbetar kontinuerligt för att höja kvaliteteten på uppgifterna i databasen som rör publikationer från forskare i Sverige.

Vi tar fram underlag till regeringens fördelning av forskningsmedel

Regeringen använder sedan 2009 bibliometri som en indikator vid fördelningen av delar av de statliga medel som går till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning. Det är Vetenskapsrådet som levererar fördelningsunderlaget till regeringen.

Ladda ner underlag och riktlinjer

Fördelningsunderlag för 2023 Excel, 104.1 kB.

Redovisning av Statistiska underlag 2 enligt regleringsbrev 2023 Pdf, 73.6 kB.

Bibliometriskt underlag för medelsfördelning Pdf, 226.3 kB.

Riktlinjer för användning av bibliometri vid Vetenskapsrådet Pdf, 336.5 kB.

Om publikationsdatabasen (engelska) Pdf, 356.3 kB.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Analyser och utvärderingar

forskningspolitik@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsbarometern 2023 ger lägesbild av svensk forskning

    Hur står sig Sverige som forskningsnation i internationell jämförelse? Vilka lärosäten satsar mest på forskning och utveckling (FoU)? Hur stora är FoU-utgifterna för grundforskning och tillämpad forskning? Nu har vi publicerat Forskningsbarometern 20...

  2. Presentation av Forskningsbarometern 2023

    Välkommen till en digital presentation av 2023 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.

  3. Forskningsbarometern 2023

    Svensk forskning i internationell jämförelse Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten ...

Till toppen