Nationella utvärderingar av forskningens resultat

Vi har tagit fram en modell som vi kan använda för att göra nationella utvärderingar av forskningens kvalitet och betydelse inom olika forskningsämnen. Efter att ha testat modellen i en pilotutvärdering av svensk forskning inom statsvetenskap gör vi nu en utvärdering av forskningsområdet fysik.

Vetenskapsrådets utvärderingsmodell är inriktad på forskningens resultat. Modellen innebär en minimal arbetsinsats för lärosätena och är utformad så att utvärderingarna kompletterar andra insatser som görs för att utveckla svensk forskning.

Resultaten från våra nationella utvärderingar ska kunna användas för att motivera olika aktörer – lärosäten, regering och finansiärer – att göra insatser som stärker kvaliteten i svensk forskning. Vi räknar med att genomföra en till två utvärderingar per år.

Pilotutvärderingen, som vi genomförde 2020–2021, omfattade statsvetenskap och berörde 14 lärosäten. Resultatet av den har publicerats i rapporten Quality and impact of research in political science in Sweden. A pilot evaluation.

Modell för utvärderingen

Utvärderingen ska ge en nationell bild av forskningens kvalitet och betydelse (genomslag i samhället) inom respektive forskningsområde. Bedömningen görs utifrån ett internationellt perspektiv med hjälp av en internationell expertpanel.

1. Vetenskapsrådet och lärosätena tar fram underlag

Vetenskapsrådet tar fram följande underlag för bedömning av forskningens kvalitet:

 • ­Publikationer för läsning
 • Publikationslistor
 • ­Bibliometri (där det är möjligt)

Lärosätena tar i sin tur fram fallstudier för bedömning av forskningens betydelse. Fallstudierna ska vara goda, lärorika exempel för utveckling och lärande.

Vetenskapsrådet tar även fram kvantitativa uppgifter om personal.

2. En expertpanel bedömer forskningen utifrån en femgradig skala

En panel med internationella experter gör en bedömning av forskningens kvalitet respektive betydelse på en femgradig skala. De kommenterar utfallet på nationell nivå, lyfter fram särskilt utmärkande särdrag och föreslår eventuella åtgärder för ytterligare utveckling av forskningens kvalitet och betydelse.

Panelen skriver en rapport som publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Tidplan för nationell utvärdering av forskningsområdet fysik

December 2021

Möte om lärdomar från pilotutvärderingen, utvärderingsmodellen och område för nästa utvärdering.

Mars 2022

Samtliga lärosäten i kommande utvärdering får information om utvärderingen.

Vi skickar ut tidplan, lista på publikationer och instruktioner till lärosätena som ska delta. Lärosätena får även möjlighet att nominera experter till panelen.

Maj 2022

Lärosätena förbereder sina fallstudier och har valt ut vilka publikationer som ska ingå i utvärderingen.

Vi räknar med att ha rekryterat experter och sammanställt vårt underlag till panelen. Underlaget skickas ut till berörda lärosäten.

September 2022

Lärosätena skickar in sina fallstudier. Panelen bedömer underlaget som kommit in.

Mars 2023

En rapport med resultatet från utvärderingen publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Dialogmöte med panelen och de berörda lärosätena. Vi diskuterar lärdomar från utvärderingen och hur resultatet kan användas för att utveckla svensk forskning.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Vidareutvecklat förslag för kvalitetsbaserad resursfördelning

  Idag presenterar Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en vidareutveckling av det gemensamma förslaget på en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning som myndigheterna presenterade 2021. Förslaget är resultatet av ett gemensamt regeringsuppd...

 2. Kvalitetsbaserad resursfördelning – vidareutvecklat förslag till ny modell

  Detta är ett vidareutvecklat förslag till ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av de ökade medel som regeringen har aviserat och som ska fördelas via universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Den ...

 3. Hög kvalitet på forskning om postcovid och covid-19-vaccin

  Hög kvalitet och goda möjligheter att bidra till samhällsnytta sammanfattar de beviljade ansökningar inom satsningarna på forskning om postcovid respektive uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. När det gäller studier av covid-19-vaccin kan fler rik...