Nationella utvärderingar av forskningens resultat

Vi har tagit fram en modell som vi använder för att göra nationella utvärderingar av forskningens kvalitet och betydelse inom olika forskningsämnen. Under 2024–2025 görs den tredje utvärderingen – den här gången inom medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper.

Vetenskapsrådets utvärderingsmodell är inriktad på forskningens resultat. Modellen innebär en minimal arbetsinsats för lärosätena och är utformad så att utvärderingarna kompletterar andra insatser som görs för att utveckla svensk forskning.

Resultaten från våra nationella utvärderingar ska kunna användas för att motivera olika aktörer – lärosäten, regering och finansiärer – att göra insatser som stärker kvaliteten i svensk forskning.

Modell för utvärderingen

Utvärderingen ska ge en nationell bild av forskningens kvalitet och samhälleliga betydelse inom respektive forskningsområde. Bedömningen görs utifrån ett internationellt perspektiv med hjälp av en internationell expertpanel.

1. Vetenskapsrådet och lärosätena tar fram underlag

Utvärderingen baseras på följande underlag:

 • utvalda publikationer inom området, för granskning
 • bibliometri
 • nationell statistik
 • fallstudier

Lärosätena tar fram fallstudier för bedömning av forskningens betydelse. Fallstudierna ska vara goda, lärorika exempel för utveckling och lärande.

2. En expertpanel bedömer forskningen utifrån en femgradig skala

En panel med internationella experter gör en bedömning av forskningens kvalitet respektive betydelse på en femgradig skala. De kommenterar utfallet på nationell nivå, lyfter fram särskilt utmärkande särdrag och föreslår eventuella åtgärder för ytterligare utveckling av forskningens kvalitet och betydelse.

Panelen skriver en rapport som publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Tidplan (preliminär)

 • September 2024: Digitalt möte med introduktion om utvärderingsprocessen
 • Oktober 2024: Peer review av publikationer
 • November–December 2024: digitala möten för att diskutera granskningen av publikationer
 • November 2024–Januari 2025: Panelen får tillgång till allt utvärderingsmaterial och gör en preliminär bedömning
 • Januari 2025: Panelmöte (3 dagar) i Stockholm
 • Januari–April 2025: Färdigställande och publicering av rapporten
 • April 2025: Presentation av utvärderingen och möte mellan representanter från panelen och lärosätena
 • Maj 2025: Lärdomar för utveckling av modellen: Hur kan resultaten användas?
 • April 2026: Uppföljning av utfallet

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationella utvärderingar

SRC_eval_med@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

  Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

 2. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

  Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...

 3. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

  En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...