Nationella utvärderingar av forskningens resultat

Vi har tagit fram en modell som vi kan använda för att göra nationella utvärderingar av forskningens kvalitet och betydelse inom olika forskningsämnen. Efter att ha testat modellen i en pilotutvärdering av svensk forskning inom statsvetenskap har vi gjort en utvärdering av forskningsområdet fysik.

Utvärdering inom fysik

Resultatet från utvärderingen av svensk forskning inom fysik är nu publicerat.

Läs rapporten Quality and impact of research in physics in Sweden

Vetenskapsrådets utvärderingsmodell är inriktad på forskningens resultat. Modellen innebär en minimal arbetsinsats för lärosätena och är utformad så att utvärderingarna kompletterar andra insatser som görs för att utveckla svensk forskning.

Resultaten från våra nationella utvärderingar ska kunna användas för att motivera olika aktörer – lärosäten, regering och finansiärer – att göra insatser som stärker kvaliteten i svensk forskning. Vi räknar med att genomföra en till två utvärderingar per år.

Pilotutvärderingen, som vi genomförde 2020–2021, omfattade statsvetenskap och berörde 14 lärosäten. Resultatet av den har publicerats i rapporten Quality and impact of research in political science in Sweden. A pilot evaluation.

Modell för utvärderingen

Utvärderingen ska ge en nationell bild av forskningens kvalitet och betydelse (genomslag i samhället) inom respektive forskningsområde. Bedömningen görs utifrån ett internationellt perspektiv med hjälp av en internationell expertpanel.

1. Vetenskapsrådet och lärosätena tar fram underlag

Vetenskapsrådet tar fram följande underlag för bedömning av forskningens kvalitet:

 • ­Publikationer för läsning
 • Publikationslistor
 • ­Bibliometri (där det är möjligt)

Lärosätena tar i sin tur fram fallstudier för bedömning av forskningens betydelse. Fallstudierna ska vara goda, lärorika exempel för utveckling och lärande.

Vetenskapsrådet tar även fram kvantitativa uppgifter om personal.

2. En expertpanel bedömer forskningen utifrån en femgradig skala

En panel med internationella experter gör en bedömning av forskningens kvalitet respektive betydelse på en femgradig skala. De kommenterar utfallet på nationell nivå, lyfter fram särskilt utmärkande särdrag och föreslår eventuella åtgärder för ytterligare utveckling av forskningens kvalitet och betydelse.

Panelen skriver en rapport som publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Kvalitet, implementering och nytta: En FoU-handbok för statliga myndigheter

  Handboken är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med forskning och utveckling på en svensk myndighet. Den innehåller tips och råd om hur du bäst planerar, implementerar och utvärderar forskningsinsatser och enskilda forskningsprojekt. Innehå...

 2. Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskni...

 3. Fyra prioriterade områden för att stärka svensk forskning

  I en ny rapport presenterar Vetenskapsrådet förslag på åtgärder för att stärka Sverige som forskningsnation. Centralt är att kvalitetsperspektivet behöver genomsyra alla delar av forskningssystemet.