Statistik 2011

Inom 2011 års stora utlysning fördelade Vetenskapsrådet totalt cirka 3,5 miljarder kronor för den kommande femårsperioden.

För åren 2012–2017 beviljade Vetenskapsrådet cirka 3,5 miljoner kronor till forskning och forskningsinfrastrukturer. Utöver det som beviljades inom stora utlysningen fördelade Vetenskapsrådet även ytterligare medel, till exempel genom andra utlysningar samt medlemskap i olika internationella infrastrukturer.

Beviljade bidrag per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp, miljoner kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 300

Medicin och hälsa

1 100

Humaniora och samhällsvetenskap

405

Nationell och internationell forskningsinfrastruktur

392

Utbildningsvetenskap

183

Genusforskning

67

Konstnärlig forskning och utveckling

21


Beviljandegrader per sökande inom ämnesområde

Ämnesområde

Kvinnor

Män

Totalt

Genusforskning

17,1 %

7,7 %

15,7 %

Humaniora och samhällsvetenskap

13,6 %

16,2 %

15,2 %

Konstnärlig forskning och utveckling

14,8 %

23,1 %

18,9%

Medicin och hälsa

19,8 %

29,7 %

25,1 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

26,1 %

25,8 %

25,8 %

Utbildningsvetenskap

12,3 %

16,0 %

14,0 %

Totalt

19,2 %

24,7 %

23,1 %

 

Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen var projektbidragsansökningar. Totalt inkom 4 469 ansökningar om projektbidrag och projektbidrag unga forskare, varav totalt 1 018 beviljades. Beviljandegraden för projektbidrag blev därmed cirka 22,8 procent.

Kvinnor och män

Av samtliga ansökningar (exklusive infrastrukturansökningar) kom 1 671 från kvinnor, varav 321 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 2 918 ansökningar och 720 beviljade. Beviljandegraden för kvinnor blev 19,2 procent och för män 24,7 procent.

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att uppnå samma beviljandegrad för kvinnor och män.

Beviljade bidrag per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

175 350 000

Lunds universitet

137 412 000

Uppsala universitet

125 124 000

Göteborgs universitet

95 782 000

Stockholms universitet

78 781 000

Linköpings universitet

71 192 000

Umeå universitet

68 077 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

57 451 000

Chalmers tekniska högskola

51 783 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

19 983 000


Tabellen visar beviljat belopp per medelsförvaltare för de tio medelsförvaltare som beviljats mest medel (medel till infrastruktur exkluderat) det första bidragsåret.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism