Statistik 2014

Totalt beviljades 3,4 miljarder kronor till grundläggande forskning inom alla ämnesområden för åren 2015–2020. Dessutom gick cirka 186 miljoner till infrastrukturer under samma period.


3,6 miljarder till forskning och forskningsinfrastrukturer

Totalt fördelades 3,6 miljarder för den kommande femårsperioden. Den absolut största delen av medlen (exklusive infrastrukturstöd) gick liksom tidigare till fria projektbidrag, totalt 2,5 miljarder kronor. Utöver detta gick 900 miljoner kronor till de andra bidrag som ingick i den stora utlysningen, till exempel projektbidrag med inriktning och bidrag till framstående yngre forskare.

Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Belopp, miljoner kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 200

Medicin och hälsa

829

Ämnesövergripande forskning*

549

Humaniora och samhällsvetenskap

433

Utbildningsvetenskap

198

Forskningsinfrastruktur

186

Utvecklingsforskning

90

Konstnärlig forskning och utveckling

28

*Framstående yngre forskare, International career grant, neutronspridning

15 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 5 621 ansökningar, varav 824 beviljades. Detta innebar en total beviljandegrad på 15 procent. Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen gällde projektbidrag.  

Beviljandegrader

Beviljandegrad per område och kön

Kvinnor och män

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att uppnå samma beviljandegrad för kvinnor och män.

Av samtliga ansökningar (exklusive infrastrukturansökningar) kom 1 973 från kvinnor, varav 292 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 3 648 ansökningar och 532 beviljade. Beviljandegraden var således 15 procent för båda könen.

Anledningen till att könsfördelningen för ansökningar till infrastruktur inte är inräknad i ovanstående siffror är att bidragen inte går till enskilda forskare utan till verktyg som ska vara en resurs för forskare från universitet och högskolor i hela landet.

Bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

595 247 000

Lunds universitet

594 715 000

Karolinska institutet, KI

427 312 000

Göteborgs universitet

397 583 400

Stockholms universitet

263 911 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

252 173 000

Chalmers tekniska högskola

233 351 000

Linköpings universitet

222 431 000

Umeå universitet

170 705 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

 56 015 000

Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest medel för bidragsperioden.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Alla belopp presenteras i svenska kronor (SEK).

Beviljandegrad är den andel i procent som beviljats bidrag av det totala antalet inkomna ansökningar inom en kategori.

Medelbidrag är medelvärdet för första årets beviljade bidragsbelopp.

Medelsförvaltare är universitet eller högskolor eller andra svenska offentliga organisationer (som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare).

Som unga forskare räknas forskare som (vid ansökningstillfället) doktorerat för mindre än åtta år sedan.

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...

  2. Forskares tid för forskning – utveckling i Sverige 2013–2019 samt en internationell jämförelse

    Forskningstid är en central förutsättning för att kunna bedriva forskningsverksamhet av hög kvalitet. Men forskare behöver lägga arbetstid även på andra uppgifter, till exempel administration, ansökningar av forskningsmedel och undervisning. Denna r...

  3. Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 33 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2022-2025.