Statistik 2015

Inom stora utlysningen 2015 beviljade Vetenskapsrådet totalt 2,7 miljarder kronor till forskning inom samtliga ämnesområden de följande fem åren.


Knappt 16 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 4 780 ansökningar och 758 beviljades, vilket innebar en beviljandegrad på 15,9 procent. Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen var ansökningar till projektbidrag. Av de beviljade medlen på totalt 2,7 miljarder kronor gick merparten till fria projektbidrag, totalt 2,6 miljarder kronor.

Beviljade bidrag per ämnesområde

Ämnesområden

Totalt beviljat belopp, miljoner kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 200

Medicin och hälsa

824

Humaniora och samhällsvetenskap

329

Utvecklingsforskning

156

Utbildningsvetenskap

148

Konstnärlig forskning och utveckling

20


Beviljandegrader

Beviljandegrader 2015
Beviljandegrad för alla sökande

Sökande

Inkomna

Beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

1 781

256

14,4 %

Män

2 999

502

16,7 %

Totalt

4 780

758

15,9 %

 

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att uppnå samma beviljandegrad för kvinnor och män.

Beviljat belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

436 993 589

Uppsala universitet

397 453 076

Lunds universitet

354 242 100

Göteborgs universitet

334 750 000

Stockholms universitet

264 907 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

213 350 500

Linköpings universitet

152 042 200

Umeå universitet

144 118 467

Chalmers tekniska högskola

143 083 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

44 599 000

 

 Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest medel för bidragsperioden.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Alla belopp presenteras i svenska kronor (SEK).

Beviljandegrad är den andel i procent som beviljats bidrag av det totala antalet inkomna ansökningar inom en kategori.

Medelbidrag är medelvärdet för första årets beviljade bidragsbelopp.

Medelsförvaltare är universitet eller högskolor eller andra svenska offentliga organisationer (som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare).

Som unga forskare räknas forskare som (vid ansökningstillfället) doktorerat för mindre än åtta år sedan.

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.