Statistik 2016

2016 inkom 6 095 ansökningar och 1 052 beviljades, vilket gav en beviljandegrad på 17,3 procent. Totalt gick drygt 3,5 miljarder kronor till grundforskning inom samtliga ämnesområden för åren 2017–2021.


Fri forskning

Den största delen av 2016 års forskningsfinansiering – drygt 3,3 miljarder – gick till bidrag som inte är avgränsade till ett särskilt område. Resterande del, cirka 294 miljoner, gick till bidrag med olika inriktningar, till exempel proof of concept.

Av de beviljade projektbidragen gick nära 2,2 miljarder till fria projektbidrag och 257 miljoner till projektbidrag med en inriktning, till exempel projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet.

Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Belopp, miljoner kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1300

Medicin och hälsa

1200

Humaniora och samhällsvetenskap

671

Klinisk behandlingsforskning

168

Utbildningsvetenskap

150

Utvecklingsforskning*

54

Konstnärlig forskning och utveckling

35

 

*Avser endast "Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes".

Beviljade bidrag för sökande

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor*

2 165

334

15,4 %

Män*

3 733

626

16,8 %

Totalt

6 095

1 052

17,3 %

 

*Ansökningar till konferensbidrag, forskarskola inom bioinformatik samt gästprofessurer är inte inräknade. 

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att uppnå samma beviljandegrad för kvinnor och män.

Bidragsbelopp per stödform

Stödform

Belopp, miljoner kronor

Projektstöd

2 400

Karriärstöd

930

Miljö- och samverkansstöd

198

 


Unga forskare

Totalt inkom 5 624 ansökningar om projekt- och karriärstöd. 915 av dessa ansökningar beviljades, vilket gav en beviljandegrad på 16 procent. 2 031 av dessa ansökningar kom från unga forskare. Av dessa beviljades 262 ansökningar, vilket gav en beviljandegrad på 13 procent. Beviljandegraden i gruppen unga forskare var lika för båda könen.

Bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

760 843 000

Lunds universitet

558 482 327

Uppsala universitet

538 199 981

Göteborgs universitet

360 268 052

Stockholms universitet

358 131 630

Linköpings universitet

210 638 545

Umeå universitet

204 200 200

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

173 424 600

Chalmers tekniska högskola

114 622 000

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

47 888 000

 

Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest medel för bidragsperioden.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL