Statistik 2017

2017 beredde Vetenskapsrådet totalt 5 805 ansökningar. Av dem beviljades 1 049 till en summa av drygt 4,7 miljarder kronor över de efterföljande åren. Dessutom beviljade myndigheten cirka 4 miljarder kronor till forskningsinfrastrukturer.


Fri forskning

Den största delen av Vetenskapsrådets forskningsfinansiering går till fri forskning, det vill säga bidrag som inte är avgränsade till en tematisk inriktning.

Av 2017 års utlysta projektbidrag gick nära 3,7 miljarder till fria projektbidrag. Strax över en miljard kronor gick till projektbidrag med en tematisk inriktning, till exempel projektbidrag för forskning om det civila samhället.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Beviljande-

grad

Totalt beviljat belopp

Naturvetenskap och teknikvetenskap*

2 235

19 %

1 861 683 388

Medicin och hälsa

1 415

20 %

1 406 632 355

Humaniora och samhällsvetenskap

1 344

15 %

723 630 583

Utbildningsvetenskap

296

17 %

343 191 490

Klinisk behandlingsforskning

95

19 %

228 179 000

Utvecklingsforskning

307

16 %

154 402 500

Konstnärlig forskning

57

14 %

26 584 800

Proof of concept**

56

21 %

14 000 000

Totalt

5 805

18 %

4 758 304 116

* Inklusive bidrag till forskningsmiljö, som utlystes 2016 och beslutades 2017. Bidragsbelopp var totalt 426 miljoner. 

** Endast Medicin och hälsa och Naturvetenskap och teknikvetenskap.

Beviljandegrader och medelbidrag för alla sökande

Sökande

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

2 034

17 %

1 247 234

Män

3 575

17 %

1 379 399

Totalt

5 609

17 %

 1 334 079

 

* Konferensbidrag, forskarskolor samt gästprofessurer är inte inräknade.

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att ha samma beviljandegrad och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män.

Beviljandegrader och medelbidrag för unga forskare

Sökande

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

780

14 %

1 089 969

Män

1 105

13 %

1 033 927

Totalt

1 885

13 %

1 058 368

 

* Konferensbidrag, projektbidrag inom konstnärlig forskning, forskarskolor samt gästprofessurer är inte inräknade.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per stödform

Stödform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Totalt beviljat belopp

Projektstöd

3 785

18 %

2 542 845 497

Miljö- och samverkansstöd

691

23 %

1 473 328 119

Karriärstöd

1 287

15 %

731 630 500

Verksamhetsstöd

42

40 %

10 500 000

Totalt

5 805

18 %

4 758 304 116

 

Beviljade bidrag och bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

188

1 102 962 659

Uppsala universitet

165

702 344 738

Lunds universitet

141

553 551 600

Göteborgs universitet

115

504 859 375

Stockholms universitet

116

470 036 208

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

63

388 143 288

Linköpings universitet

61

262 014 256

Chalmers tekniska högskola

49

237 694 000

Umeå universitet

58

216 253 755

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

21

61 618 500

Övriga

72

258 825 737

Totalt

1 049

4 758 304 116

 

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Alla belopp presenteras i svenska kronor (SEK).

Beviljandegrad är den andel i procent som beviljats bidrag av det totala antalet inkomna ansökningar inom en kategori.

Medelbidrag är medelvärdet för första årets beviljade bidragsbelopp.

Medelsförvaltare är universitet eller högskolor eller andra svenska offentliga organisationer (som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare).

Som unga forskare räknas forskare som (vid ansökningstillfället) doktorerat för mindre än åtta år sedan.

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.