Nationella utvärderingar av forskningens resultat

Vi har tagit fram en modell som vi ska använda för att göra nationella utvärderingar av forskningens kvalitet och betydelse inom olika forskningsämnen. Under 2020 gör vi en pilotutvärdering för att testa modellen. Då utvärderar vi svensk forskning inom statsvetenskap.

Vetenskapsrådets utvärderingsmodell är inriktad på forskningens resultat. Modellen innebär en minimal arbetsinsats för lärosätena och är utformad så att utvärderingarna kompletterar andra insatser som görs för att utveckla svensk forskning.

Resultaten från våra nationella utvärderingar ska kunna användas för att motivera olika aktörer – lärosäten, regering och finansiärer – att göra insatser som stärker kvaliteten i svensk forskning. Vi räknar med att genomföra en till två utvärderingar per år.

Pilotutvärderingen, som vi genomför 2020, fokuserar på statsvetenskap. Följande 14 lärosäten med statsvetenskaplig forskning kommer att ingå i pilotutvärderingen:

 • Försvarshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Modell för pilotutvärderingen

Utvärderingen ska ge en nationell bild av forskningens kvalitet och betydelse (genomslag i samhället) inom statsvetenskap. Bedömningen görs utifrån ett internationellt perspektiv med hjälp av en internationell expertpanel.

1. Vetenskapsrådet och lärosätena tar fram underlag

Vetenskapsrådet tar fram följande underlag för bedömning av forskningens kvalitet:

 • ­Publikationer för läsning
 • Publikationslistor
 • ­Bibliometri (där det är möjligt)

Lärosätena tar i sin tur fram fallstudier för bedömning av forskningens betydelse. Fallstudierna ska vara goda, lärorika exempel för utveckling och lärande.

Vetenskapsrådet tar även fram kvantitativa uppgifter om ekonomi och personal.

2. En expertpanel bedömer forskningen utifrån en femgradig skala

En panel med internationella experter gör en sammantagen bedömning av forskningens kvalitet respektive betydelse på en femgradig skala. De kommenterar utfallet på nationell nivå och lyfter fram särskilt utmärkande särdrag – såväl styrkor som utvecklingsområden.

Panelen skriver en rapport som publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Tidplan

November 2019

Vår kartläggning av lärosäten som forskar inom statsvetenskap är klar.

December 2019

Samtliga lärosäten får information om pilotutvärderingen.
Vi skickar ut tidplan och instruktioner till lärosätena som ska delta.
Lärosätena och andra intressenter får möjlighet att nominera experter.

Januari 2020

Lärosätena förbereder sina fallstudier.

Mars 2020

Vi räknar med att ha rekryterat experter och sammanställt vårt underlag till panelen. Underlaget skickas ut till lärosätena som ingår i piloten.

April 2020

Lärosätena skickar in sina fallstudier.

Mars 2021

En rapport med resultatet från pilotutvärderingen publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Maj 2021

Dialogmöte med panelen och berörda lärosäten. Vi diskuterar lärdomar från utvärderingen, eventuella justeringar av utvärderingsmodellen och hur resultatet kan användas för att utveckla svensk forskning.

Publicerad den 04 december 2019

Uppdaterad den 16 december 2019

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. The National Centre of Excellence Investments Conference

  The Swedish Government has invested more than 5 billion SEK in strong research environments, such as Centres of Excellence. The conference will discuss the merits of the ten year programme establishing Centres of Excellence at the Swedish higher educ...

 2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

  På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar...

 3. Dialogmöte om utvärdering av forskning

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att ”utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga kvalitet och betydelse”. 19 september träffar vi företrädare för universitet, högskolor och andra intressenter för att diskutera hur det uppdraget bä...