Nationella utvärderingar av forskningens resultat

Vi har tagit fram en modell som vi ska använda för att göra nationella utvärderingar av forskningens kvalitet och betydelse inom olika forskningsämnen. Under 2020–2021 har vi testat modellen i en pilotutvärdering av svensk forskning inom statsvetenskap.

Vetenskapsrådets utvärderingsmodell är inriktad på forskningens resultat. Modellen innebär en minimal arbetsinsats för lärosätena och är utformad så att utvärderingarna kompletterar andra insatser som görs för att utveckla svensk forskning.

Resultaten från våra nationella utvärderingar ska kunna användas för att motivera olika aktörer – lärosäten, regering och finansiärer – att göra insatser som stärker kvaliteten i svensk forskning. Vi räknar med att genomföra en till två utvärderingar per år.

Pilotutvärderingen, som vi genomförde 2020–2021, omfattade statsvetenskap och berörde 14 lärosäten. Resultatet av den har publicerats i rapporten Quality and impact of research in political science in Sweden. A pilot evaluation.

Modell för pilotutvärderingen

Utvärderingen ska ge en nationell bild av forskningens kvalitet och betydelse (genomslag i samhället) inom statsvetenskap. Bedömningen görs utifrån ett internationellt perspektiv med hjälp av en internationell expertpanel.

1. Vetenskapsrådet och lärosätena tar fram underlag

Vetenskapsrådet tar fram följande underlag för bedömning av forskningens kvalitet:

 • ­Publikationer för läsning
 • Publikationslistor
 • ­Bibliometri (där det är möjligt)

Lärosätena tar i sin tur fram fallstudier för bedömning av forskningens betydelse. Fallstudierna ska vara goda, lärorika exempel för utveckling och lärande.

Vetenskapsrådet tar även fram kvantitativa uppgifter om personal.

2. En expertpanel bedömer forskningen utifrån en femgradig skala

En panel med internationella experter gör en bedömning av forskningens kvalitet respektive betydelse på en femgradig skala. De kommenterar utfallet på nationell nivå, lyfter fram särskilt utmärkande särdrag och föreslår eventuella åtgärder för ytterligare utveckling av forskningens kvalitet och betydelse.

Panelen skriver en rapport som publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Preliminär tidplan för kommande utvärdering

November 2021

Möte om lärdomar från pilotutvärderingen, utvärderingsmodellen och område för nästa utvärdering.

Januari 2022

Samtliga lärosäten i kommande utvärdering får information om utvärderingen.
Vi skickar ut tidplan och instruktioner till lärosätena som ska delta.
Lärosätena och andra intressenter får möjlighet att nominera experter.

Februari 2022

Lärosätena förbereder sina fallstudier.

April 2022

Vi räknar med att ha rekryterat experter och sammanställt vårt underlag till panelen. Underlaget skickas ut till berörda lärosäten.

Maj 2022

Lärosätena skickar in sina fallstudier.

Sommaren 2022

Panelen bedömer underlaget som kommit in.

Hösten 2022

En rapport med resultatet från utvärderingen publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Dialogmöte med panelen och de berörda lärosätena. Vi diskuterar lärdomar från utvärderingen och hur resultatet kan användas för att utveckla svensk forskning.

Publicerad 04 december 2019

Uppdaterad 07 september 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsbarometern 2021

  Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel: Forskningens finansier...

 2. National benefits from Swedish membership in international research infrastructures 2016–2019

  Sverige är medlem i flera internationella forskningsinfrastrukturer. Hur ser utbytet ut när det gäller exempelvis svensk användning och vetenskaplig produktion eller annan retur i form av kunskaps- och tekniköverföring? Denna rapport bygger på en utr...

 3. Ny modell att utvärdera forskning visar att statsvetenskap håller hög kvalitet

  Går det att säga något om vilken kvalitet svensk forskning håller i ett internationellt perspektiv? För att besvara den frågan har Vetenskapsrådet tagit fram en ny typ av modell för att utvärdera forskning och testat den på ämnet statsvetenskap. Utvä...