Nationella utvärderingar av forskningens resultat

Vi har tagit fram en modell som vi ska använda för att göra nationella utvärderingar av forskningens kvalitet och betydelse inom olika forskningsämnen. Under 2020 gör vi en pilotutvärdering för att testa modellen. Då utvärderar vi svensk forskning inom statsvetenskap.

Vetenskapsrådets utvärderingsmodell är inriktad på forskningens resultat. Modellen innebär en minimal arbetsinsats för lärosätena och är utformad så att utvärderingarna kompletterar andra insatser som görs för att utveckla svensk forskning.

Resultaten från våra nationella utvärderingar ska kunna användas för att motivera olika aktörer – lärosäten, regering och finansiärer – att göra insatser som stärker kvaliteten i svensk forskning. Vi räknar med att genomföra en till två utvärderingar per år.

Pilotutvärderingen, som vi genomför 2020, fokuserar på statsvetenskap. Följande 14 lärosäten med statsvetenskaplig forskning kommer att ingå i pilotutvärderingen:

 • Försvarshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Modell för pilotutvärderingen

Utvärderingen ska ge en nationell bild av forskningens kvalitet och betydelse (genomslag i samhället) inom statsvetenskap. Bedömningen görs utifrån ett internationellt perspektiv med hjälp av en internationell expertpanel.

1. Vetenskapsrådet och lärosätena tar fram underlag

Vetenskapsrådet tar fram följande underlag för bedömning av forskningens kvalitet:

 • ­Publikationer för läsning
 • Publikationslistor
 • ­Bibliometri (där det är möjligt)

Lärosätena tar i sin tur fram fallstudier för bedömning av forskningens betydelse. Fallstudierna ska vara goda, lärorika exempel för utveckling och lärande.

Vetenskapsrådet tar även fram kvantitativa uppgifter om ekonomi och personal.

2. En expertpanel bedömer forskningen utifrån en femgradig skala

En panel med internationella experter gör en sammantagen bedömning av forskningens kvalitet respektive betydelse på en femgradig skala. De kommenterar utfallet på nationell nivå och lyfter fram särskilt utmärkande särdrag – såväl styrkor som utvecklingsområden.

Panelen skriver en rapport som publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Tidplan

November 2019

Vår kartläggning av lärosäten som forskar inom statsvetenskap är klar.

December 2019

Samtliga lärosäten får information om pilotutvärderingen.
Vi skickar ut tidplan och instruktioner till lärosätena som ska delta.
Lärosätena och andra intressenter får möjlighet att nominera experter.

Januari 2020

Lärosätena förbereder sina fallstudier.

Mars 2020

Vi räknar med att ha rekryterat experter och sammanställt vårt underlag till panelen. Underlaget skickas ut till lärosätena som ingår i piloten.

April 2020

Lärosätena skickar in sina fallstudier.

Sommaren 2021

En rapport med resultatet från pilotutvärderingen publiceras på Vetenskapsrådet.se.

Hösten 2021

Dialogmöte med panelen och de 14 berörda lärosätena. Vi diskuterar lärdomar från utvärderingen, eventuella justeringar av utvärderingsmodellen och hur resultatet kan användas för att utveckla svensk forskning.

Publicerad 04 december 2019

Uppdaterad 07 juni 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Hur och varför söker NT-forskare patent?

  En studie av relationen mellan forskning och nyttiggörande

 2. Forskning om brottslighet

  Välkommen till ett seminarium om brottslighet – ett av de områden där Vetenskapsrådet nu förbereder ett nationellt forskningsprogram. Vi presenterar en forskningsöversikt och informerar om de utlysningar vi kommer att göra inom området.

 3. Digitaliseringens samhällskonsekvenser

  Välkommen till ett seminarium om digitaliseringens samhällskonsekvenser – ett av de områden där Vetenskapsrådet nu förbereder ett nationellt forskningsprogram. Vi presenterar en forskningsöversikt och informerar om de utlysningar vi kommer att göra i...