Forskning på djur

Forskning som innefattar djurförsök är lagreglerad och det är forskningshuvudmannens ansvar att etikprövning sker. Forskningshuvudmannen är den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person inom vars verksamhet forskningen utförs. Djurskyddslagen säger att det ska finnas djurförsöksetiska nämnder som granskar forskning på djur.

Från och med den 1 juli 2007 är Jordbruksverket central myndighet för djurskyddsfrågorna.

Nämnder ska godkänna forskning med djurförsök

Under Jordbruksverket arbetar sju djurförsöksetiska nämnder, som ska godkänna forskning som inkluderar djurförsök.

Varje nämnd består av 14 ledamöter, varav ordföranden och vice ordföranden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är den ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal och den andra hälften lekmän, av vilka några kommer från djurskydds- organisationer. Ledamöterna utses för fyra år i sänder.

Ansök om etisk prövning av djurförsök

Om du vill ansöka om djurförsöksetisk prövning skickar du din ansökan till nämnden på den ort där huvuddelen av försöken genomförs. För vissa försökstyper skickas dock ansökningarna till en bestämd nämnd oavsett verksamhetsområde. Se information på Jordbruksverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-01