Forskning på människor

Från den 1 januari 2004 gäller en lag om etikprövning av forskning på människor.

Lagen omfattar till exempel

  • forskning på levande personer
  • forskning på avlidna
  • forskning på biologiskt material från människor
  • forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

I samband med den nya lagen inrättades Centrala etikprövningsnämnden och sex regionala nämnder som utövar etikprövning som fristående myndigheter.

Ansökan om etisk prövning av forskning på människor

Om du arbetar med forskning på människor ska forskningshuvudmannen ansöka om etisk prövning. Forskningshuvudmannen är den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för forskningen.

Om du är anställd på ett universitet eller ett landsting är det universitet eller landstinget som är forskningshuvudman. Forskningshuvudmannen bestämmer själv genom intern arbets- eller delegationsordning eller genom fullmakt vem som är behörig att företräda huvudmannen.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-11-19