Förlängning av dispositionstid och andra förfrågningar

Om du under din bidragsperiod till exempel vill byta medelsförvaltare, projektledare eller förlänga din dispositionstid gör du detta via Prisma i form av en så kallad förfrågan.

Läs mer om hur du gör förfrågningar i Prismas användarstöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De flesta typer av förfrågningar behöver signeras av en annan part när du klickat på "skicka in", se nedan. Förfrågan inkommer till Vetenskapsrådet först när den är signerad av alla parter. Om inte de som ska signera gör det inom utsatt tid kommer förfrågan förfalla. En ny förfrågan måste då skickas in.

Förlängning av dispositionstid

Av Vetenskapsrådets "Underrättelse om beslut" framgår under vilken period ett bidrag utbetalas. Om inte annat anges i beslutet får bidraget disponeras under angiven period och ytterligare under ett år, räknat från bidragsperiodens sista dag. Förlängning av dispositionstiden kan medges med anledning av omständigheter utom projektledares/motsvarandes kontroll som har förhindrat denne att utföra sin forskning, i första hand föräldraledighet eller en längre tids sjukdom.

Förfrågan om förlängd dispositionstid lämnas in av projektledare/motsvarande under det sista dispositionsåret (inte tidigare än så), före sista dispositionsdatum. Det är viktigt att skäl till förlängning och omfattning av frånvaro med anledning av eventuell föräldraledighet/sjukdom tydligt framgår. Medelsförvaltaren måste signera förfrågan innan den inkommer till Vetenskapsrådet för handläggning. För organisationsansökningar krävs ingen signering utan förfrågan skickas direkt för handläggning.

Byte av medelsförvaltare

Medelsförvaltare är det universitet eller den högskola som förvaltar ditt beviljade medel. Du ska lämna in en förfrågan om byte av medelsförvaltare i god tid innan bytet ska ske, då vi inte kan genomföra byten retroaktivt. Förfrågan skickas till båda medelsförvaltarna för signering och inkommer först därefter till Vetenskapsrådet för handläggning. Beroende på vilken bidragsform din förfrågan rör kan vi komma att efterfråga ytterligare underlag, såsom stödbrev från den nya medelsförvaltaren.

I samband med byte av medelsförvaltare ska den tidigare medelsförvaltaren skicka in en slutlig ekonomisk återrapportering och betala tillbaka eventuellt oförbrukade medel. Detta ska göras via Prisma.

Byte av projektledare

Projektledaren är den som beviljats medel för forskning. Om det inte längre är möjligt för den ursprungliga projektledaren att leda projektet så kan en ny projektledare utses. Den nya projektledaren bör vara en av de medverkande i den ursprungliga ansökan om forskningsbidrag och bör inte ha ett redan pågående projektbidrag (om förfrågan rör våra fria projektbidrag). Både den nya projektledaren och medelsförvaltaren måste signera förfrågan innan den kan behandlas av Vetenskapsrådet, och vi kommer även efterfråga den tilltänkta projektledarens cv och publikationslista som underlag i handläggningen.

Observera att det inte är möjligt att byta projektledare för bidragsformerna Internationell postdok, etableringsbidrag, konsolideringsbidrag, bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö, rådsprofessor, framstående yngre forskare, Marie Sklodowska international career grant samt projektbidrag unga forskare.

Senast uppdaterad: 2017-12-20

Ser du inte dina pågående bidrag i Prisma?

Läs mer om hur du gör här