Forskningssamarbete Indien-Sverige

Vetenskapsrådet och Department of Science & Technology i Indien har tillsammans tagit beslut gällande finansiering av ansökningar för närverksbidrag som utlystes 2015. Även Vinnova och Formas finansierar programmet. Den 8 november 2016 publicerades de ansökningar som beviljades finansiering, se nedan.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag forskningssamarbete Indien-SverigeExcel

OBS! Endast beslut som skickats till den svenska projektledarens personliga konto i Prisma är en garanti för att ha blivit beviljad ett bidrag.

Statistik

Den svenska delen av bidragen uppgår till nära 6,9 miljoner kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Totalt inkom 35 ansökningar. 12 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 34 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 11 kvinnor, varav 2 beviljades. 24 män sökte och 10 beviljades. Beviljandegraden är därmed 18 procent för kvinnor och 42 procent för män.

Vad händer nu?

Under november kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på den svenska forskarens personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Yttrandet hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, så kallat Godkännande av villkor, på den svenska forskarens Prisma-konto. Detta ska den svenska forskaren och dennes prefekt/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning påbörjas i mars 2017 som tidigast, och den svenska delen av bidraget betalas ut månadsvis till den svenska projektledaren under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats av den svenska projektledarens universitet. Det är den svenska forskarens lärosäte som sedan administrerar den svenska delen av utbetalningarna till den svenska parten.

Kontakt

Tomas Andersson, telefon: +46 (8) 546 44  173, e-post: tomas.andersson@vr.se
Marie Hillerby, telefon: +46 (8) 546 44  217, e-post: marie.hillerby@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Om utlysningen

Tillsammans med Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology i Indien utlyste Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova i september 2015 ett bidrag för forskning om e-vetenskap inom life-science och om antibiotikaresistens.