Bidragsbeslut stora utlysningen 2011, humaniora och samhällsvetenskap

Beslut om ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap fattades av ämnesrådet den 19-20 oktober 2011.

I år utlystes projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Det fanns även möjlighet att söka två särskilda inriktningar för projektbidraget, "Forskning om samhällets globalisering" samt "Livets molekyler i samverkan". Ansökningar som inte beviljades bidrag inom dessa särskilda inriktningarna konkurrerade på vanligt sätt om projektbidrag.

Beviljade projekt


Nedan redovisas vilka som har beviljats medel till projektbidrag samt för projektbidrag med inriktningen  "Forskning om samhällets globalisering".

Lista över beviljade projektbidragExcel

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttranden skickas till samtliga sökande under november-december.

Statistik

Projektbidrag


Antalet ansökningar om projektbidrag var totalt 825 stycken, varav 125 stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 15,2 procent. Det totala beviljade beloppet är 405 795 000 kronor. Medelbidraget det första året är 1 043 000 kr.

Kvinnor och män


337 av de huvudsökande var kvinnor, varav 46 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 488 huvudsökande och 79 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 13,6 procent, för män 16,2 procent. För kvinnor är medelbidraget det första året 961 000 kronor och för män 1 091 000 kronor.

Unga forskare


Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. För 2011 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2004-01-01 eller senare för att räknas som ung (med  hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Av de 825 ansökningarna kom 363 från unga forskare, varav 51 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare motsvarande 14 procent.

Vetenskapsrådet har beslutat att minst 1/3 av det årliga totalbeloppet för projektstöd och postdoktorstöd inom respektive ämnesråd och kommitté ska fördelas till unga forskare. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut.

Särskilda inriktningar för projektbidrag


I årets utlysning gick det att söka inriktningarna "Forskning om samhällets globalisering" samt "Livets molekyler i samverkan" inom ramen för projektbidrag. Dessa inriktningar var även möjliga att söka inom andra ämnesområdens projektbidrag.

Det inkom totalt 93 ansökningar med inriktning "Forskning om samhällets globalisering", varav 10 beviljades medel. Beviljandegraden var således 10,8 procent. Medelbidraget år ett uppgick till 1 373 000 kr. Totalt under perioden beviljades medel upp till 13 734 000 kr.

Det inkom 2 ansökningar inom inriktningen "Livets molekyler i samverkan", ingen av dessa beviljades.

Lärosäten


Tabellen visar de fem lärosäten som fått störst beviljat belopp år ett.
LärosäteBeviljat belopp år ett (tkr)
Stockholms universitet25 787
Uppsala universitet21 200
Göteborgs universitet18 141
Lunds universitet18 031
Umeå universitet8 522
Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-17

Diagram
För att se en större bild, klicka på diagrammet så öppnas en större bild i ett nytt fönster.
Diagram över ansökningar till projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap
Forskning om civilsamhället
Vid beslutsmötet 19-20 oktober fattades även beslut om projektbidrag för forskning om civilsamhället, som inte ingick inte i stora utlysningen.
Här hittar du bidragsbeslut och statistik

Mer information

Pressmeddelande om bidragsbesluten
Äldre bidragsbeslut stora utlysningen