Bidragsbeslut stora utlysningen 2011, naturvetenskap och teknikvetenskap

Beslut om ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap fattades av ämnesrådet den 26 oktober 2011.

I år utlystes både Projektbidrag och Projektbidrag unga forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Det fanns även möjlighet att söka tre särskilda inriktningar för projektbidraget; Samhällets globalisering, Livets molekyler i samverkan och Energiriktad grundforskning. Ansökningar som inte beviljades bidrag inom dessa särskilda inriktningarna konkurrerade på vanligt sätt om projektbidrag.

Totalt fördelas ungefär 1,3 miljarder kronor till samtliga projekt.

Beviljade projekt


Nedan redovisas vilka som har beviljats medel till Projektbidrag, Projektbidrag unga forskare samt för Projektbidrag med inriktningen Livets molekyler i samverkan och Projektbidrag med inriktningen Samhällets globalisering.

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttranden skickas till samtliga sökande under november-december.

Beviljade bidragsbeslut NT 2011 (i Excel-format 97-2003)Excel
Beviljade bidragsbeslut NT 2011 (i Excel-format 2010)Excel

Ett antal bidrag kommer att utbetalas redan 2011. Dispositionstiden för dessa är till och med 2015-12-31, det vill säga likvärdigt med övriga 3-åriga bidrag som utbetalas från och med 2012.

18 ansökningar avser vi att överlämna till Energimyndigheten för finansiering. Dessa saknas i listan över beviljade. För mer information och vilka ansökningar som är föreslagna för finansiering, se Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik

Projektbidrag


Antalet ansökningar om Projektbidrag var totalt 1176 stycken, varav 347 stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 29,5 procent. Medelbidraget ligger på cirka 836 000 kr.

Kvinnor och män


231 av de huvudsökande var kvinnor, varav 70 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 945 huvudsökande och 277 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 30,3 procent, för män 29,3 procent. För kvinnor är medelbidraget det första året 823 000 kronor och för män 839 000 kronor.

Särskilda inriktningar för projektbidrag


I årets utlysning gick det att söka inriktningarna Forskning om samhällets globalisering, Livets molekyler i samverkan samt Energiriktad grundforskning inom ramen för projektbidrag.

Forskning om samhällets globalisering
Det inkom 2 ansökningar med inriktning Forskning om samhällets globalisering, varav ingen beviljades medel.

Livets molekyler i samverkan
Det inkom 139 ansökningar inom inriktningen Livets molekyler i samverkan, varav 7 beviljades.

Energiriktad grundforskning
Det inkom 127 ansökningar inom inriktningen Energiriktad grundforskning varav 18 ansökningar överlämnas till Energimyndigheten.

Projektbidrag unga forskare


Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. För 2011 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2004-01-01 eller senare för att räknas som ung (med hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Till bidragsformen Projektbidrag unga forskare inkom 688 ansökningar varav 131 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare motsvarande 19 procent. 171 av de huvudsökande var kvinnor, varav 35 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 517 huvudsökande och 96 beviljade. Medelbidraget för kvinnor det första året är 803 000 kronor och för män 800 000 kronor.

Vetenskapsrådet har beslutat att minst 1/3 av det årliga totalbeloppet för projektstöd och postdoktorstöd inom respektive ämnesråd och kommitté ska fördelas till unga forskare. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut.

Industridoktorandprojekt


Totalt inkom 33 ansökningar, 4 kvinnor och 29 män. En kvinna och nio män beviljades. Beviljandegraden var 30,3%.

Lärosäten


Tabellen visar de fem lärosäten som fått störst beviljat belopp år ett.
LärosäteBeviljat belopp år ett (tkr)
Lunds universitet (ink. LTH)72 431
Uppsala universitet67 661
Chalmers tekniska högskola55 073
Kungliga Tekniska högskolan54 803
Stockholms universitet42 048

Frågor?

Har du frågor, kontakta:
Dan Holtstam
Sven Stafström

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-17