Bidragsbeslut Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning 2015.

Beviljade bidrag

I listan nedan redovisas vilka som har beviljats medel.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag

Beviljade bidrag Rambidrag klinisk behandlingsforskning 2015 (i Excel 2010)Excel

Statistik

Totalt beviljat belopp för perioden 2015–2017 är nästan 183 miljoner kronor.

Beviljandegrad

Totalt inkom 165 skissansökningar. Av dessa gick 52 vidare och blev fullständiga ansökningar. 10 ansökningar beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 6,1 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande som lämnade in skissansökningar var 60 kvinnor och 105 män. Fullständiga ansökningar lämnades av 16 kvinnor och 36 än. 2 kvinnor och 8 män beviljades medel. Beviljandegraden är därmed 3 procent för kvinnorna och 8 procent för männen.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 6 170 558 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 6 231 081 kronor
Medelbidrag män: 6 155 428 kronor

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2015–2017). De sökande är dock i de flesta fall grupperingar med deltagare i flera landsting och regioner.

Medelsförvaltare

Beviljat belopp
för perioden 2015-2017

Göteborgs universitet

88 742 046

Karolinska Institutet

58 228 069

Lunds universitet

17 961 516

Uppsala läns landsting

17 897 190

Totalsumma

182 828 821

 

Kontakt

Anne-Sophie Fröjmark, telefon: 08-546 44 275, e-post: Anne-Sophie.Frojmark@vr.se

Elisabeth Tehler, telefon: 08-546 44 229, e-post: elisabeth.tehler@vr.se

Anh Thu Nguyen Hoang, telephone: +46 (8) 546 44 018, email: AnhThu.NguyenHoang@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

I december kommer ditt beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i december 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.