Samlad statistik – bidragsbesluten 2016

Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om majoriteten av årets utlysningar. Totalt går drygt 3,5 miljarder kronor till forskning inom samtliga ämnesområden de kommande fem åren. Totalt inkom 6 095 ansökningar, varav 1 052 beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 17,3 procent. 

De utlysningar som ingår i statistiken hittar du i högerspalten.

3,5 miljarder till grundforskning inom alla områden

Totalt fördelas drygt 3,5 miljarder för den kommande femårsperioden inom samtliga ämnesområden.

  • 671 miljoner inom humaniora och samhällsvetenskap
  • 35 miljoner till konstnärlig forskning och utveckling
  • 168 miljoner inom klinisk behandlingsforskning
  • 1,2 miljarder inom medicin och hälsa
  • 1,3 miljarder inom naturvetenskap och teknikvetenskap
  • 150 miljoner inom utbildningsvetenskap
  • 54 miljoner till utvecklingsforskning (Obs! Avser endast "Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes". Läs mer här)

Fördelat mellan de olika stödformerna:

  • 2,4 miljarder till projektstöd
  • 930 miljoner till karriärstöd
  • 198 miljoner till miljö- och samverkansstöd.

3,3 miljarder till fri forskning

Den största delen av finansieringen - drygt 3,3 miljarder - går till bidrag som inte är avgränsade till ett särskilt område. Resterande del, cirka 294 miljoner, går till bidrag med olika inriktningar, till exempel Proof of concept.

Av årets utlysta projektbidrag går nära 2,2 miljarder till fria projektbidrag och 257 miljoner till projektbidrag med en inriktning, till exempel Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet.

Lärosäten

Tabellen nedan visar beviljat belopp per lärosäte för de tio lärosäten som beviljats mest medel under den kommande femårsperioden.

Lärosäte

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

760 843 000

Lunds universitet

558 482 327

Uppsala universitet

538 199 981

Göteborgs universitet

360 268 052

Stockholms universitet

358 131 630

Linköpings universitet

210 638 545

Umeå universitet

204 200 200

Kungliga Tekniska högskolan

173 424 600

Chalmers tekniska högskola

114 622 000

Sveriges Lantbruksuniversitet

47 888 000

 

17,3 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 6 095 ansökningar, varav 1 052 beviljades. Detta innebär en beviljandegrad på 17,3 procent. Majoriteten av ansökningarna rör projektbidrag.

Av samtliga ansökningar* kom 2 165 från kvinnor, varav 334 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 3 733 ansökningar och 626 beviljade. Beviljandegraden för kvinnor är således 15,4 procent och för män 16,8 procent.

* Ansökningar till Konferensbidrag, Forskarskola inom Bioinformatik samt gästprofessurerna är inte inräknade.

Ansökningar till projekt- och karriärstöd

Totalt sökte 5 624 någon av de bidragsformer som ingår i våra projekt- och karriärstöd (se högerspalten). 915 av dessa ansökningar beviljades vilket ger en beviljandegrad på 16 procent.

Unga forskare

2 031 av de totalt 5624 ansökningarna kom från unga forskare, det vill säga forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. Av dessa beviljades 262 ansökningar, vilket ger en beviljandegrad på 13 procent. Beviljandegraden för kvinnor och män, i gruppen unga forskare, är även den 13 procent för båda könen.

Kontaktperson vid frågor

Om du har frågor om statistiken ovan, vänd dig till Lucas Pettersson, enhetschef vid avdelningen för forskningsfinansiering, e-post: lucas.pettersson@vr.se

Senast uppdaterad: 2018-04-18

Utlysningar som ingår i statistiken

Projektstöd

Område*

Projektbidrag (HS)

HS

Projektbidrag (MH)

MH

Projektbidrag (NT)

NT

Projektbidrag (UV)

UV

Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

HS

Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt

HS

Projektbidrag för forskning om rasism

HS

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

MH

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

NT

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

KF

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

UF

Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes

UF

Proof of concept

MH NT

 

Karriärstöd

Område*

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

MH

Etableringsbidrag (MH)

MH

Etableringsbidrag (NT)

NT

Internationell postdok (vår- och höstutlysning)

HS KF MH NT UV

Konsolideringsbidrag

HS MH NT UV


Miljö- och samverkansstöd

Område*

Bidrag till forskningsmiljö

NT

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

KBF

Forskarskola inom bioinformatik

MH

Konferensbidrag (vår- och höstutlysning)

HS KF MH NT UV

Nätverksbidrag för internationellt forskningssamarbete – Swedish Research Links

UF

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

HS

Olof Palmes gästprofessur

HS

Tage Erlanders gästprofessur

NT

 

* Förkortningar av områden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap
UF = Utvecklingsforskning
UV = Utbildningsvetenskap
KF = Konstnärlig forskning