Bidragsbeslut humaniora och samhällsvetenskap 2015

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Beviljade bidrag

I listan nedan redovisas vilka som har beviljats medel.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag humaniora och samhällsvetenskap 2015 (i Excel-format 2010)Excel

Statistik

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Totalt beviljat belopp till fria Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap är 328 691 800 kronor för hela bidragsperioden 2016–2020.

Beviljandegrad

Av de 964 ansökningar som kom in har 89 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 9,2 procent.

Kvinnor och män

442 av de huvudsökande var kvinnor, varav 38 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 522 huvudsökande, varav 51 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 8,6 procent och män en beviljandegrad på 9,8 procent.

Unga forskare

Av de 964 ansökningarna som kom in till humaniora och samhällsvetenskap var 383 från unga forskare, varav 40 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare om 10,4 procent.

Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. För 2015 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2008-01-01 eller senare för att räknas som ung (med  hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Att tilldela unga forskare en tredjedel av medlen inom respektive ämnesområde var 2015 en rekommendation från Vetenskapsrådets styrelse till ämnesråd och kommittéer. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut.

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2016–2020).

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr) hela perioden

Stockholms universitet

83 620 000

Uppsala universitet

57 983 000

Göteborgs universitet

48 626 000

Lunds universitet

42 826 000

Umeå universitet

35 200 000

Linköpings universitet

16 406 800

Karolinska Institutet

9 370 000

Kungliga Tekniska högskolan

9 280 000

Örebro universitet

7 260 000

Södertörns högskola

4 950 000

Högskolan i Jönköping

4 500 000

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)

4 500 000

Högskolan i Gävle

2 250 000

Linnéuniversitetet

1 920 000

Totalsumma

328 691 800

Kontaktpersoner vid frågor

Kenneth Kaartinen, telefon: 08-546 44 249, e-post: Kenneth.Kaartinen@vr.se

Maria Wallenberg Bondesson, telefon: 08-546 44 025, e-post: Maria.WallenbergBondesson@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

I början av november blir beslut och yttrande tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap bereds i två steg. Yttrandena till de ansökningar som inte går vidare från steg 1 till steg 2 i beredningsprocessen innehåller endast slutbetyg.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.länk till annan webbplats

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap 2015 uppdelat på kvinnor och män.