Bidragsbeslut utvecklingsforskning 2016

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom utvecklingsforskning.

Den 1 november 2016 publicerades vilka bidrag som har beviljats inom Projektbidrag Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes. När det gällde Projektbidrag utvecklingsforskning samt Swedish Research Links kunde Vetenskapsrådet inte ge besked om finansiering, eftersom regeringens biståndsbudget inte var fastslagen än. Den 10 november 2016 publicerades listor över vilka som rekommenderas medel inom dessa bidragsformer.

Efter att beskedet om regeringens biståndsbudget kommit i januari kan Vetenskapsrådet bekräfta att de rekommenderade ansökningarna också beviljas finansiering. Budgetramen medger även finansiering av fyra ytterligare ansökningar. Den 19 januari 2017 publicerades listor över beviljade bidrag inom Projektbidrag utvecklingsforskning samt Swedish Research Links.

Följande bidrag har beslutats om:

  • Projektbidrag utvecklingsforskning
  • Swedish Research Links
  • Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes

Beviljade bidrag

I listan nedan redovisas vilka som har beviljats medel.
Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade projektbidrag utvecklingsforskning 2016Excel

Beviljade bidrag Swedish Research Links 2016Excel

Beviljade projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes, 2016.Excel

Statistik

Alla bidragsformer inom utvecklingsforskning

Totalt beviljat belopp inom utvecklingsforskning är 210 890 000 kronor för hela bidragsperioden 2017-2020.

Beviljandegrad

Av de 424 ansökningar som kom in har 72 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 17 procent.

Kvinnor och män

157 av de huvudsökande var kvinnor, varav 32 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 267 huvudsökande, varav 40 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 20 procent och män en beviljandegrad på 15 procent.

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag är 127 400 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 232 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 35 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 15 procent.

Kvinnor och män

94 av de huvudsökande var kvinnor, varav 13 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 138 huvudsökande, varav 22 har beviljats. Därmed är beviljandegraden för kvinnor 14 procent, medan den för män är 16 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget för år 1 är 1 145 343 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 115 385 kronor
Medelbidrag män: 1 163 045 kronor

Totalt beviljat belopp till Swedish Research Links är 29 490 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 86 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 27 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 31 procent.

Kvinnor och män

31 av de huvudsökande var kvinnor, varav 15 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 55 huvudsökande, varav 12 har beviljats. Det gör att kvinnor hade en beviljandegrad på 48 procent medan männens beviljandegrad var 22 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget för år 1 är 364 074  kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 366 000 kronor
Medelbidrag män: 361 667 kronor

Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes.

Totalt beviljat belopp är 54 000 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 106 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 10 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 9 procent.

Kvinnor och män

32 av de huvudsökande var kvinnor, varav 4 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 74 huvudsökande, varav 6 har beviljats. Därmed är beviljandegraden för kvinnor 13 procent, medan den för män är 8 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget för år ett är 1 603 500 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 598 750 kronor
Medelbidrag män: 1 606 667 kronor

Unga forskare

För de två projektbidragen kom det totalt in  338 ansökningar. 101 av dessa kom från unga forskare, varav 13 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare om 13 procent.

Med unga forskare menas att din doktorsexamen ska vara äldre än två och högst sju år gammal vid sista ansökningsdag för utlysningen. För 2016 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2009-01-01 eller senare för att räknas som ung (med  hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats medel inom utvecklingsforskning under hela perioden (2017–2020)

Lärosäte

 

Totalt beviljat belopp (kr)
under perioden 2017-2020

 

Uppsala universitet

45 474 000

Göteborgs universitet

35 056 000

Lunds universitet

34 441 000

Sveriges lantbruksuniversitet

24 333 000

Karolinska Institutet

23 550 000

Linköpings universitet

16 266 000

Stockholms universitet

15 520 000

Handelshögskolan i Stockholm

4 400 000

Nordiska Afrikainstitutet

4 200 000

Umeå universitet

3 090 000

Högskolan i Skövde

1 200 000

Högskolan i Borås

1 200 000

Kungliga Tekniska högskolan

1 110 000

Landstinget i Kalmar län

1 050 000

Totalsumma

210 890 000


Kontaktpersoner vid frågor

Anna Herou, telefon: 08-546 44 359, e-post: anna.herou@vr.se
Britta Radeloff, telefon: 08-546 44 210, e-post: britta.radeloff@vr.se
Dan Wilhelmsson, telefon: 08-546 44 032,  e-post: Dan.Wilhelmsson@vr.se 

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningar inom Utvecklingsforskning granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttrandena innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Beviljade ansökningar inom utvecklingsforskning 2016, uppdelat på kvinnor och män.

För att se större bild, klicka på diagrammet.