Bedömning av ansökningar om bidrag till forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet stöder forskningsinfrastruktur som är av nationellt intresse. Infrastrukturen ska både vetenskapligt motiverad, öppet tillgänglig för forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och ha en långsiktig finansiering och organisation som är förankrad hos svenska lärosäten. Dessa olika aspekter bedöms i beredningen av ansökningar om bidrag till infrastruktur 2017.

Beredningsorganisation

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) fördelar medel till uppbyggnad och drift av forskningsinfrastruktur. Alla ansökningar bedöms av en panel med experter som har bred kompetens inom olika ämnesområden samt stor kunskap och erfarenhet av arbete med forskningsinfrastruktur. Panelens medlemmar utgörs av svenska och internationella forskare, som på vetenskapligt, tekniskt och organisatoriskt granskar och prioriterar ansökningarna och lämnar ett förslag till beslut till RFI. Även Vetenskapsrådets ämnesråd och de rådgivande grupperna till RFI kan komma att tillfrågas om olika strategiska aspekter av ansökningarna.

Bedömningen av ansökningar som rör det så kallade Tilläggsbidraget (som söks inom ramen för Bidrag till Infrastruktur av nationellt intresse), görs av de rådgivande grupperna till RFI.

Bedömningskriterier

Bedömningen av ansökningar om Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse görs med hjälp av sju kriterier. Syftet med flera komponenter är att uppnå en allsidig bedömning. De kriterier som är märkta med en asterisk används för ansökningar som rör ”Tilläggsbidrag”.

Etiska överväganden / Ethical consideration * (endast text)

Kriteriet används för att kommentera eventuella etiska överväganden som inte har blivit adekvat behandlade i ansökan (i förekommande fall).

Vetenskapligt genomslag / Scientific impact (1-7) *

Kriteriet används för att bedöma infrastrukturens vetenskapliga genomslag. Detta kan inkludera:

 • Hur infrastrukturen möjliggör världsledande forskning
 • Om infrastrukturens målsättningar motsvarar användarnas/forskningens behov
 • Vilka långsiktiga synergieffekter och mervärden som kan förväntas genom infrastrukturen
 • Hur infrastrukturen fungerar jämfört med liknande europeiska/internationella infrastrukturer. Både avseende den forskning som stöds (nationellt och internationellt) och de tekniska, organisatoriska och verksamhetsmässiga aspekterna. Är detta state of the art?
 • Om svenska forskare är framstående inom de områden som infrastrukturen stöder (nuläge), möjliga användare, meriter för de forskare som ska genomföra svenska in-kind bidrag eller liknande (i förekommande fall).
 • Spridning av forskningsresultat och kompetensuppbyggnad

Samhällsnytta / Socioeconomic impact (1-3) *

Kriteriet används för att bedöma infrastrukturens värde för andra än akademiska användare:

 • Betydelse för innovation och samhällsutveckling
 • Möjligheter för svensk industri

Implementering, ledarskap och organisation / Implementation, leadership and organisation (1-7)

Kriteriet används för att bedöma

 • organisatoriska aspekter, såsom kompetensen hos konsortiemedlemmarna och ledarskapet (både vetenskapligt/strategiskt och ledning)
 • Samverkan med andra infrastrukturer
 • Rimligheten i tidsplanen för konstruktion, utveckling och drift av infrastrukturens olika moduler
 • Tillgänglighet, kommunikation och användarstöd för nuvarande och möjliga nya användare

Om den föreslagna implementeringen är lämplig och rimlig. Om eventuella risker hanteras på ett lämpligt sätt.

E-infrastruktur / E-infrastructure (1-3)

Kriteriet används för att bedöma e-infrastrukturaspekter i ansökan. Detta kan inkludera nätverk, beräkningar (analyser, simuleringar, visualisering etc), datahantering, lagring, utveckling/implementering av mjukvara, databaslösningar, samt avancerat användarstöd i anslutning till ovanstående.

Prioritering mellan moduler / Prioritization between modules (endast text)

Kriteriet används för att föreslå en prioritering mellan olika verksamheter/fuktioner inom infrastrukturen, till exempel mellan moduler och även inom moduler.

Väg in hur varje modul bidrar till de vetenskapliga målen och om budgeten är rimlig och kostnadseffektiv för de föreslagna modulerna.

Övergripande betyg och slutliga kommentarer / Overall grade and final comment (1-7) *

 • I vilken utsträckning uppfyller infrastrukturen Vetenskapsrådets kriterier för infrastruktur av nationellt intresse? *
 • Hur viktig är infrastrukturen för att svenska forskare ska kunna utföra excellent forskning (mervärdet av koordineringen och synergieffekterna som skapas genom infrastrukturen)?
 • Är den föreslagna organisationen och verksamheten väl anpassad för att stödja svenska forskare så att de kan utföra excellent forskning?
 • Förekommer det några större hinder eller risker som inte tas i beaktande på ett bra sätt i ansökan?

De olika delkriterierna som ställs upp för granskningen vägs ihop till ett sammanfattade betyg (1-7) som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans kvalitet.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-17

Den sjugradiga betygsskala som används är Vetenskapsrådets standardskala

OUTSTANDING / Enastående 7
Exceptionally strong application with negligible weaknesses/
Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter

EXCELLENT / Utmärkt 6
Very strong application with negligible weaknesses /
Mycket stark ansökan med försumbara svagheter

VERY GOOD TO EXCELLENT / Mycket bra till utmärkt 5
Very strong application with minor weaknesses /
Mycket stark ansökan med mindre svagheter

VERY GOOD / Mycket bra 4
Strong application with minor weaknesses /
Stark ansökan med mindre svagheter

GOOD / Bra 3
Some strengths, but also moderate weaknesses /
Vissa styrkor men också vissa svagheter

WEAK/Svag 2
A few strengths, but also a few major weakness or several
minor weaknesses /
Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett
flertal mindre svagheter

POOR/Dålig 1
Very few strengths and numerous major weaknesses /
Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter

Kriterierna bedöms i några fall på en tregradig skala (1-3) där betygsstegen är:

Excellent /Utmärkt 3

Sufficient / Tillräckligt bra 2

Insufficient / Otillräcklig 1