Etikriktlinjer

Forskningshuvudmannen (medelsförvaltaren) ansvarar för att forskning som bedrivs med bidrag från Vetenskapsrådet uppfyller de villkor och förutsättningar som anges i svensk lagstiftning och bedrivs enligt god forskningssed.

Du som sökande ansvarar för att nödvändiga tillstånd och godkännanden finns. För viss forskning ska det finnas godkännande av etikprövningsnämnd eller från djurförsöksetisk nämnd i den utsträckning som följer av lag och av regeringen utfärdade föreskrifter. Etikprövning kan krävas om du planerar att bedriva forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter oavsett ämnesområde. Även andra tillståndskrav kan förekomma, till exempel för forskning om läkemedel, genmodifierade organismer eller joniserande strålning. Därutöver ska du se till att projektet (eller motsvarande) bedrivs enligt god forskningssed. Du och företrädaren för medelsförvaltaren bekräftar ert ansvar då ni godkänner villkoren i bidragsbeslutet.

Redovisning i ansökan

Du ska i ansökan redovisa etiska frågor som projektet (eller motsvarande) aktualiserar och redogöra för hur de behandlas i forskningsarbetet. Visa också varför forskningens frågeställningar och förväntade resultat motiverar forskningens genomförande, mot bakgrund av de aktualiserade etiska frågorna. Redovisningen görs under en särskild rubrik "Etiska överväganden" i ansökan. För att genomförbarheten av ett projekt eller motsvarande ska kunna bedömas på ett rättvisande sätt är det väsentligt att etiska aspekter tydligt redovisas i ansökan.

Godkännande från etikprövning

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Detta gäller inte endast medicinsk forskning utan all forskning. Syftet med etikprövningslagen är att skydda människor som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. På liknande sätt kräver till exempel djurskyddslagen att användning av djur i djurförsök ska godkännas från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan forskningen påbörjas.

Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas men behöver inte skickas till Vetenskapsrådet. Vi förutsätter att godkännande finns innan forskningsarbetet inleds. 

Oredlighet

Forskare måste alltid vara hederliga med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera.

Forskningsfusk – så kallad oredlighet i forskningen – kan leda till att människor och djur utsätts för risker. Det i sin tur kan göra att förtroendet för forskare och forskning skadas.

Alla forskningsresultat måste därför redovisas öppet så att andra forskare kan kontrollera och upprepa forskningen. Först då kan forskningen betraktas som vetenskapligt godtagen.

Vetenskaplig oredlighet

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) hanterar ärenden som rör oredlighet i forskningen.

Till Centrala etikprövningsnämndens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-29