Indirekta kostnader

Vetenskapsrådet ska sedan 2010 täcka både direkta och indirekta kostnader i proportion till hur stor andel av projektets totala kostnad som man finansierar.

Vetenskapsrådet anger ingen modell för beräkning av indirekta kostnader utan överlåter till medelsförvaltarna att enligt sina egna modeller beräkna dessa. Det beviljade bidragsbeloppet är därmed ett totalbelopp som inkluderar både direkta och indirekta kostnader, beräknat enligt den aktuella medelsförvaltarens modell.

Vid ansökan ska den sökande inkludera såväl indirekta som direkta projektrelaterade kostnader i sin budget. Sedan 2013 gäller detta även ansökningar inom forskningsinfrastruktur. Indirekta kostnader ska anges som en separat post och summeras sedan automatiskt tillsammans med de direkta kostnaderna till ett totalbelopp. Den sökande ska få uppgifter om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, och därmed hur indirekta kostnader ska anges, från sin medelsförvaltare. I de fall bidrag beviljas i form av ett schablonbelopp behöver normalt inga kostnader specificeras i ansökan.

För bidrag beslutade innan 2010 gäller de gamla reglerna, där de indirekta kostnaderna utgjordes av ett schablonpåslag om 35 procent vilket lärosätena och Vetenskapsrådet kommit överens om i ett avtal.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-12-14