Offentlighet

Alla ansökningar som inkommer till Vetenskapsrådet är allmänna handlingar. Om du avser söka patent, ska du vara medveten om att vi inte kan sekretessbelägga din ansökan.

Information om beviljade bidrag läggs ut på Vetenskapsrådets webbplats, på sidan Bidragsbeslut.

Publicering i SweCRIS

Beviljade bidrag från Vetenskapsrådet kommer också att publiceras i SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen (www.sciencenet.selänk till annan webbplats, numera www.swecris.selänk till annan webbplats). Publicering sker för att offentliggöra och kommunicera svensk forskning, samt för att möjliggöra aggregerade statistiska analyser. Uppgifter som överförs är uppgifter ur ansökan om projektet och sökande/medverkande forskare samt information om beslut som tagits om ansökan, till exempel bidragsperiod och beviljat belopp. Observera dock att personnummer och kontaktuppgifter inte kommer att visas publikt. Informationen kan komma att lämnas vidare från SweCRIS till det universitet som är medelsförvaltare för det aktuella bidraget.

Du som registreras i SweCRIS har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS och är skyldig att rätta inkorrekta uppgifter på begäran från dig som är registrerad.

Kontakta info@swecris.se om du vill veta mer

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-01-22