Öppen tillgång till forskningsresultat – open access

Forskare finansierade av Vetenskapsrådet ska publicera med open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet. Antingen kan forskare arkivera redan publicerade artiklar i öppet sökbara databaser eller så kan de publicera direkt i tidskrifter på nätet som praktiserar open access.

De forskare som beviljas stöd från Vetenskapsrådet måste sedan 2010 antingen publicera resultaten i webbaserade tidskrifter som tillämpar open access, eller, efter publicering i en traditionell tidskrift, deponera materialet vid publiceringstillfället i ett öppen sökbar databas. Vetenskapsrådet accepterar även så kallad hybridpublicering. Artiklarna ska göras öppet tillgängliga inom sex månader. För forskare som har bidrag inom utbildningsvetenskap (U) eller humaniora och samhälle (HS) gäller tillgängliggörande inom tolv månader.

Från och med 2015 accepterar Vetenskapsrådet endast artiklar som är publicerade open access i underlaget för rapportering av forskning som myndigheten finansierar.

De forskare som betalar en så kallad författaravgift (APC) för att publicera en artikel ska från och med 2017 publicera med en CC-BY- licens. Den möjliggör återanvändning och ny användning av det underlag som forskningsresultaten baseras på, samt även för så kallad text and data-mining.

Här kan du läsa mer om CC-BYlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicering i monografier och bokkapitel undantagna

Open access-reglerna gäller ännu så länge enbart vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel, men Vetenskapsrådet har planer på att utvidga kravet om open access-publicering så att även böcker omfattas. Vi återkommer kring detta.

Vetenskapsrådet vill gärna uppmuntra och informera om möjligheten att publicera böcker open access. Till höger finner du en länk till ett nationellt konsortium, Kriterium, som bistår forskare och förlag med både vetenskaplig granskning och open access-publicering av vetenskapliga böcker.

Varför ställer Vetenskapsrådet krav på publicering open access?

Det finns idag flera studier som visar att forskning som publiceras open access sprids snabbare och citeras oftare. Det är ett skäl till att allt fler forskningsfinansiärer ställer krav om open access. En annan är att forskningsresultaten, när de sprids även till andra grupper, kan bidra till samhällsutvecklingen. Många professioner saknar idag möjlighet att ta del av artiklar som har direkt bäring på deras yrkesverksamhet.

I reglerna för Horisont 2020 stipuleras att alla som får forskningsbidrag måste publicera forskningsartiklar open access. Forskaren ska deponera en kopia av den vetenskapligt granskade publikationen i ett repositorium senast samma dag som publicering sker. Den ska sedan göras tillgänglig open access inom sex respektive tolv månader (det senare gäller för HS-området). Science Europe är en samarbetsorganisation för medlemsstaternas forskningsfinansiärer och forskningsutförare. Science Europe anger i ett Position statementlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att medlemsstaterna ska stödja en övergång till open access.

Vetenskapsrådet driver tillsammans med andra länders forskningsfinansiärer utvecklingen mot open access genom att ha regler för den som får forskningsbidrag. På den internationella arenan har bland andra följande forskningsfinansiärer varit aktiva: National Institute of Health (NIH), Welcome Trust, The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) och The Austrian Science Fund (FWF).

Vetenskapsrådets ställningstagande för open access har utarbetats i nära samarbete med SUHF, som företräder landets lärosäten, och Kungliga Biblioteket, som är huvudman för programmet OpenAcess.se.

Om du har frågor

De allra flesta svenska universitet och högskolor har databaser och dessutom personal som kan ge såväl praktisk hjälp som rådgivning.

Ta kontakt med ditt lärosäte för information om hur man just där går till väga för att publicera open accesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor av mer principiell karaktär är du välkommen att kontakta oss på Vetenskapsrådet, se kontaktuppgifter nedan.

Nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsinformation

I januari 2015 överlämnade Vetenskapsrådet ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång (open access) till vetenskaplig information. Förslaget var resultatet av ett regeringsuppdrag till myndigheten med utgångspunkt i det arbete som genomförts i EU och kommissionens rekommendationer om open access. I forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, uttrycker regeringen att den målbild som förslaget för fram också är regeringens målbild.

Läs mer om Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för open access

Kontaktperson

Lisbeth Söderqvist, analytiker avdelningen för forskningspolitik

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-03